KHMIL, D. Zakládací manipulátor pro 3D tiskárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Arm, Jakub

Pan Khmil měl za úkol navrhnout a realizovat manipulátor typu skladového zakladače pro tiskové podložky k boxovaným 3D tiskárnám. Přitom se musel zorientovat v oblasti návrhu mechanické konstrukce semi-profi strojů, elektrického a softwarového vybavení. Jako řídicí zařízení jsme vybrali BeagleBone, takže student mohl čerpat informace z existující komunity se zaměřením na LinuxCNC. Musel se také při své práci seznámit a využít programy Siemens NX pro mechanický návrh, WSCAD pro vytvoření elektrického schéma, Eagle pro návrh podpůrných DPS, programovací jazyk Python a C. Díky celosvětové situaci se bohužel nepodařilo dotáhnout realizaci do konce, takže jsme museli změnit zadání a namísto toho student vytvořil dynamickou simulaci celého zařízení, kterou odzkoušel pomocí simulovaného PLC. Zpracování simulace považuji za výborný výsledek práce a společně s ostatními vytvořenými komponenty je možné výsledky využít pro reálnou integraci. Ve fázi návrhu jsme také měnili koncepci mechanické konstrukce, na což student pružně reagoval. Student pracoval po celou dobu samostatně, přičemž využíval konzultací, když bylo třeba. I přes menší jazykovou bariéru, která je z textové části jen lehce patrná, je komunikace bezproblémová. Student se také dokázal umístit na 2. místě konference EEICT. Navrhuji hodnocení A (95 b.).

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Bradáč, Zdeněk

Předmětem předložené práce byl návrh manipulační jednotky pro 3D tiskovou farmu, které by umožnila její automatický chod. Zadání práce je komplexní a prakticky zaměřené. Práce je sepsána celkem na 43 stranách (od úvodu po závěr) a obsahuje jak papírové, tak elektronické přílohy. Po formální stránce je práce spíše průměrná. Některé kapitoly jsou nelogicky zařazeny a v práci se vyskytuje velké množství gramatických chyb. Zde je však nutno přihlédnout ke skutečnosti, že autor není rodilým mluvčím. Použitá literatura odpovídá typu práce. V první kapitole student popisuje velice stručně základní koncepci manipulátoru spolu s nelogicky umístěným popisem činnosti krokových motorů. Následně se zaměřuje na výběr jednotlivých komponent manipulátoru. Student při návrhu bere v úvahu související fyzikální vlastnosti a své návrhy podkládá matematickými výpočty. Součástí této kapitoly je i výběr komponent pro řídicí systém. V kapitole 4 student představuje 3 iterace návrhu mechanické části manipulátoru. Dále pokračuje návrhem elektroniky řídicího systému (obvodového zapojení a desky plošných spojů). Jedním z velkých celků práce je tvorba mechanické simulace. Tuto simulaci autor vytvořil prostřednictvím nástroje Mechanical concept designer, který je součástí návrhového systému Siemens NX, ve kterém byla mechanika manipulátoru navrhována. Posledním úkolem byla tvorba programového vybavení. Tato část lze rozdělit na 3 dílčí celky. Konfigurace SW pro řídicí systém s platformou beaglebone, tvorba aplikace pro ovládání z PC a tvorba simulačního SW pro virtuální PLC. Student zde prokazuje své schopnosti pracovat s dostupnou dokumentací, a vytvořit SW vybavení pro libovolnou platformu. Student v práci neuvádí popis komunikačního protokolu, který použil pro komunikaci s periferní arduino deskou. V Rámci simulace student ověřil možnosti mechanické konstrukce. V práci se vyskytují formální a odborné chyby. Z předložené dokumentace lze však vidět, že student práci věnoval nadprůměrné množství času a podařilo se mu zpracovat velké množství dílčích úkolů. Proto, i přes mé výhrady k dokumentaci, hodnotím studentovu práci 80b B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 127025