KRŠKA, D. Propagace telekomunikačních firem a jejich výrobků a služeb - diskurzní analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rujbrová, Šárka

Tématem předložené práce je analýza diskurzu reklamních textů z oblasti telekomunikačních služeb. Teoretická část práce je věnována definici základních pojmů, charakteristice jevů určených k analýze a popisu metodologie samotné analýzy. V části praktické se pak autor zabývá identifikací a analýzou jednotlivých jevů v reklamních textech pocházejících z několika různých médií. Z gramatického hlediska lze v práci dohledat řadu nedostatků, jež se týkají zejména užití členů, slovosledu či kondicionálů. Izolovaně se objevují chyby ve formě překlepů. Autor se snaží zachovávat formální styl, výjimečně lze však zaznamenat odklon od objektivního přístupu. Místy se objevují nevhodná slovní spojení a neobratná vyjádření. Rovněž některé větné konstrukce vyznívají poněkud neobratně. Text práce je adekvátně členěn s jasnou logickou návazností jednotlivých částí a celkově lze konstatovat, že po stránce formální práce veškeré požadavky splňuje. Z hlediska grafické úpravy je práce na dobré úrovni, byť i v tomto ohledu se drobné nedostatky vyskytují. Po obsahové stránce lze autorovi vytknout určitý nedostatek systematičnosti při výběru jevů určených k analýze. Pozitivně lze hodnotit poměrně vysoký počet analyzovaných textů, byť důsledkem je určitá povrchnost provedené analýzy. Navzdory uvedeným výtkám autor vytčený cíl naplnil a předložená práce veškeré požadavky splňuje. Doporučuji ji tedy k obhajobě a hodnotím ji známkou D – 63 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
63

Posudek oponenta

Haupt, Jaromír

Z hlediska jazykového se práce pohybuje jen lehce nad hranicí únosnosti. Potíže činí jak gramatika (členy, pozice participiálních adjektiv, slovosled, kondicionály), tak volba slovní zásoby, která je často nepřesná a neobratná, a to do té míry, že ztěžuje až znemožňuje porozumění textu. Matoucí je v rozborové části i úprava - není jasné, kde začínají a končí jednotlivé analyzované příklady; v rozboru audioreklam by bylo čtenářsky přívětivější ponechat dialogy v textu. Zásadní výhrady mám i k obsahu práce. V analýze postrádám především systém a organizaci. Zčásti je to zřejmě dáno i tím, že pragmatické jevy vybrané k pozorování jsou dosti obecné povahy a autor nepoužívá konkrétní analytické kategorie. Výjimka, která by mohla zachránit situaci, Griceův Kooperativní princip, je však naneštěstí popsán (o)povážlivě zjednodušujícím způsobem a využíván pro spíše banální popisy spíše než vysvětlení inferenčních procesů. Vzhledem k tomu, že jde o pragmatickou analýzu, je s podivem, že si autor zcela a úplně vystačil bez použití termínů “implicature” a “inference”, naopak termín “discourse” podléhá v autorově podání určité inflaci a nepřesnosti. V práci se vyskytují se nedostatečně podložená tvrzení. Relevance profesního diskurzu není dostatečně opodstatněna - srovnávání diametrálně odlišných typů diskurzu je leckdy velmi přínosné, rozhodně si však žádá důkladnější rozpracování. Pozitivem práce je bohatství materiálu, mělo by nicméně být popsáno, jakým způsobem byl posbírán. Vzhledem ke zmiňovaným problémům by téže bylo vhodnější rozebrat o něco menší počet ukázek, avšak detailněji a systematičtěji.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 127153