POLÁŠEK, R. Různé přístupy k vizualizaci 2D a 3D objektů v počítačové grafice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Langerová, Petra

Autor se ve své práci zabývá odlišnými přístupy k vizualizaci dvou- a třírozměrných objektů, čili jakým způsobem lze zobrazit graficky předmět s použitím softwaru. Zadání práce splnil zcela přesně a do detailu a jeho práce může být přínosná pro ostatní studenty či kohokoli, kdo by se chtěl podobnou tématikou zabývat. Velice srozumitelně a jasně totiž vysvětluje základní principy vizualizace a veškeré pojmy s ní spojené tak, že jsou pochopitelné i pro laika či člověka málo obeznámeného s danou problematikou. Z celého obsahu práce je zřejmé, že autor pochopil téma do hloubky a byl schopen složité věci vysvětlit a popsat jednoduše, aniž by příliš zjednodušoval. Z hlediska obsahu hodnotím jako nejpřínosnější část tu, kde srovnává dva běžně užívané typy softwaru, Maple a Matlab, a přichází s poznatky, které mohou studentům značně usnadnit práci v případě, kdy neví, který software pro co zvolit. Zároveň velmi dobře vysvětluje jednotlivá chybová hlášení, která se v nich mohou objevit, objasňuje jejich význam a přichází s možným řešením, kde se při zadávání příkazu stala chyba. Práce je navíc plná grafů, obrázků a zobrazení trojrozměrných předmětů jakožto praktických ukázek toho, o čem autor píše a jakým způsobem toho dosáhl. Z hlediska stylistického a jazykového nelze práci nic vytknout. Autor si s pomocí konzultanta velice dobře poradil s odbornou terminologií v matematice i programování a jeho jazyk je skutečně vytříbený. Nejvýše hodnotím to, že většina práce je založena na autorově vlastním poznání a srozumitelném vysvětlení teorie, kterou si musel nejprve sám nastudovat a pochopit. Nejedná se tedy o převzaté citace, ale o autorův vlastní vhled do dané problematiky. Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A, celkově 99 body. Vyjádření konzultanta Autor si ke své bakalářské práci zvolil téma, které výrazně překračuje látku jeho studijního programu. Jedná se o téma primárně matematické, jehož zpracování vyžaduje mnohem více než jen nastudování si jistého objemu materiálů a jejich kompilaci nebo komentář. Bakalářská práce je zpracována tak, že je zjevné, že student problematiku své bakalářské práce nejen pochopil, ale zejména prokázal schopnost ji srozumitelně vysvětlit čtenáři. Je nutné zdůraznit, že téma bakalářské práce bylo zvoleno tak, že jeho smysluplné zpracování vyžadovalo vlastní invenci a skutečnou tvůrčí práci. Pan Polášek na bakalářské práci pracoval samostatně, připraven docházel na pravidelné konzultace, kladl věcné a podnětné dotazy, včas plnil zadané úkoly a celkově prokázal upřímnou snahu zpracovat svou bakalářskou práci tak, aby nebyla jen povinností, jejíž splnění vyžadují studijní předpisy. Práce je strukturovaná logicky a přehledně. Nejedná se o prostý a povrchní popis příkazů matematického softwaru, ale je ukázáno, že tyto příkazy mají svou logiku a vycházejí z obecných principů, které jsou v bakalářské práci přehledně shrnuty. Práci hodnotím známkou A s bodovým hodnocením 97 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Kotásek, Miroslav

Po stránce gramatické, stylistické ani kompoziční nelze, až na drobné nedostatky, práci Radka Poláška nic vytknout. Práce je komponována přehledně, vhodně doplněna doprovodnými vizualizačními nástroji jako jsou obrázky nebo grafy. Seznam použité literatury svědčí o obeznámenosti autora s popisovanou problematikou.

Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 127165