ŠPAČEK, O. Vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v povodí Fryšávky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotková, Veronika

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kulihová, Martina

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 128480