PŠIKALOVÁ, V. Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomantka se ve své práci zabývá problematikou návrhu nejlepšího možného využití stávajícího brownfieldu v bývalé cihelně v Brně. V teoretické části se podrobně věnuje problematice brownfields (definici pojmů, vznikem a klasifikací brownfieldů a problematice opětovného využití brownfieldů). Následně uvádí příklady již revitalizovaných brownfieldů v Brně. V praktické části začíná popisem posuzovaného brownfieldu, provádí analýzu silných a slabých stránek a zabývá se metodou HABU (analyzuje nejlepšího možného využití stávajícího brownfieldu). Na základě zjištěných skutečností a seznámení s územním plánem navrhuje na pozemcích posuzovaného brownfieldu postavit tři prostorově i dispozičně naprosto stejné budovy označené SO1, SO2 a SO3. Každá navržená budova má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Budova dispozičně obsahuje: sklepy, „garážové“ stání, nebytové prostory obchodní a kancelářské a bytové prostory (byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, a 4+kk). Se třemi navrženými budovami vytvořila celkem čtyři investiční varianty. V první variantě předpokládá, že se všechny tři budovy prodají. Ve druhé variantě přepokládá, že se všechny budovy pronajmou. Ve třetí variantě předpokládá, že se dvě budovy prodají a jedna pronajme a ve čtvrté variantě, že se jedna budova prodá a dvě pronajmou. Následně počítá náklady spojené s koupí pozemku, odstraněním stávající stavby, sanací území, výstavbou a se zapůjčení kapitálu. Pak počítá výnosy spojené s prodejem, nebo pronájmem budovy. Nakonec provádí ekonomické vyhodnocení všech čtyřech navržených variant. Diplomová práce je po vizuální stránce velmi pěkně zpracována. Text je čtivý a zvolený přístup k řešené problematice je správný. Práce řeší aktuální problematiku a dokazuje, že i využití stávajícího brownfieldu ke správně zvolenému investičnímu záměru může být pro investory finančně zajímavé. Diplomová práce splnila svůj cíl. Diplomovou práci doporučují k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Studentka splnila cíl diplomové práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování analytické části je na velmi dobré úrovni. Zvolené metody zpracování podkladů a vstupních dat jsou v pořádku. U tržního porovnání pozemků bych doporučoval použít více zdrojů, než jen 3 pozemky. To samé u tržního porovnání sklepa, kde bych doporučoval použít také více zdrojů.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce řeší aktuální problematiku a má přínos pro teoretické i praktické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou i přehled literatury je v pořádku.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální uspořádání a úprava textu, obrázků, tabulek a grafů je až na nějaké drobnosti v pořádku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hakl, Filip

Studentka splnila cíl diplomové práce – vytvořila návrh nového využití brownfieldu v bývalé cihelně v Brně a provedla analýzu vhodnosti nově navrženého využití stávajícího brownfieldu s využitím metody HABU. Závěry a použité metody studentka vhodně prezentovala prostřednictvím obrázků, schémat, tabulek a grafů. Velmi kladně hodnotím přehlednost, názornost a pečlivost vlastního zpracování schémat, grafů a tabulek, které společně s kvalitními obrázky skvěle doplňují, vysvětlují a prezentují řešené téma. V diplomové práci se pozitivně projevilo zaujetí autorky zpracovávaným tématem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 120286