BOJKO, T. Vliv provedení zateplení zdravotního střediska na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomant se ve své práci zabývá problematikou zateplením zdravotního střediska. V teoretické části se věnuje energetické náročnosti staveb, legislativním předpisům, požárním požadavkům, tepelným izolacím a také hodnocení ekonomické návratnosti investice. V praktické části se zabývá konkrétním zdravotním střediskem, u kterého navrhuje tři varianty zateplení vnějších obvodových stěn, vždy za použití jiného tepelně izolačního materiálu. Provádí výpočet tepelných ztrát, na základě kterých počítá náklady na vytápění a ohřev teplé vody. Následně stanovuje náklady na realizaci navržených variant zateplení. Nakonec jednotlivé varianty mezi sebou posuzuje na základě prosté, reálné a dynamické době návratnosti. U financování počítá s využitím vlastního kapitálu a úvěru. U varianty č. 1 a č. 3 ještě provádí optimalizaci (vytváří variantu č. 4 a 5), aby ještě snížil náklady spojené s realizaci zateplení za účelem zlepšení ekonomické návratnost investice. Práce řeší velmi aktuální problematiku a její výsledky jsou použitelné jak pro teoretické, tak i praktické využití. Diplomová práce splnila svůj cíl. Text je v pořádku, je úhledně zarovnaný a vkusně doplněn o obrázky a grafy. Diplomová práce je zpracována na výborné úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil cíl diplomové práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na velmi pěkné úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování analytické části je na výborné úrovni. Zvolené metody na zpracování podkladů a vstupních dat jsou v pořádku.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce řeší velmi aktuální problematiku a má přínos pro praxi i pro teoretické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou i přehled literatury je v pořádku.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání a úprava textu, obrázků, tabulek a grafů je v pořádku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Student ve své diplomové práci potvrdil znalost řešené problematiky. Práce je zpracována velmi kvalitně, řeší aktuální problematiku a její výsledky mohou potencionálním investorům při rozhodování a provedení zlepšení tepelně technických vlastností objektu pomoci při rozhodování o investici. Práce je tak použitelné jak pro teoretické, tak i praktické využití. Student splnil cíle uvedené v zadání diplomové práce. Diplomová práce je zpracována na výborné úrovni a doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121280