BERNÁTEK, D. Prostor jako paradigma výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rozwalka, Szymon

Bakalářský projekt studenta Davida Bernatky vychází z velmi jednoduchého konceptu otevřenosti. Jednoduchost onoho konceptu částečně připomíná přístup 'doing almost nothing' a čím více je nenápadný, čím méně 'přidává', tím silnější je a působí více 'dospěle'. Otázkou je, zda zmíněný koncept otevřenosti je dostatečný v případě tak programově složité stavby jakou jsou dvě fakulty (FA a FAVU). Zda koncept nepůsobí příliš optimisticky. V projektu je sice možné nalézt celou řadu zajímavých typů prostor, jak vnitřních, tak vnějších, např. terasa v nároží pod/nad projektovanou přístavbou, ale mám dojem, že tam chybí riziko, hledáni a experiment. Jakoby se student bál riskovat. Samotné sloučení obou fakult vypadá na první pohled velmi zajímavě a logicky. Otázkou ale zůstává, zda podobně jako samotny koncept otevřenosti, není příliš optimistické. Otevřenost může být obohacující, může ale být i rušící, dokonce konfliktní. Mam dojem, že student si byl onoho rizika vědom a proto sloučení je jen částečné (pouze v úrovni 1.NP a v minimální míře v úrovni 3.NP). Projekt ponechává prostor pro rozhodnutí uživatelům, kteří si sami mohou zvolit míru propojenosti. Společný prostor obou fakult je atraktivni a velkorysý, zároveň je bez hříchu monumentality a klasické reprezentativnosti. Dobře posiluje vztah s vnitroblokem (parkem). Stejně kvalitně jsou řešeny prostory ve vyšších úrovních. U obhajoby doporučuji lépe vysvětlit vztah celého území s prostorem v ulici Tvrdého.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 79 Student pracoval na 80%, občas bylo cítit, že ´dobrý´ výsledek mu stačí, že nemá ambice vytáhnout z projektu víc. Možná to byl jeden z hlavních důvodů proč nechtěl riskovat. Sázel příliš často na bezpečné řešení.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vojtíšek, Jan

Celkově obtížné zadání je pojato s úctou k stávajícím objektům a snahou integrovat, obnovovat či recyklovat než jednodušším způsobem neřešit či bourat. Přistavěné části přitom mají svébytnou a vnitřními funkcemi opodstatněnou tvář. Stejný vzorec je v návrhu použit ve způsobu vyučování ve školství, respektive na Fakultě architektury. Učitelé a studenti jsou provázáni v těsné blízkosti s minimálními bariérami. Koexistence starých a mladých domů dostává zajímavý analogický rozměr i v rámci koexistence učitelstva a žactva. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B 87

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - návrh využívá fasád stávajících budov, nevytváří samostatně stojící hmotu/y ve vnitrobloku, šetří místem - uliční frontu doplňuje částečně z pohledu ulice Tvrdého a křižovatky Úvoz a Údolní, zde je otázkou, do jaké míry bude působit “levitující“ hmota v blízkosti křižovatky a s jakou funkcí - návrh respektuje potenciál stávajícího vnitrobloku, zachovává zeleň a prostor pro venkovní aktivity navíc rozšiřuje - návrhu se daří udržet ústřední myšlenku propojenosti i v urbanistickém řešení - vytváří jednu společnou “hyperfakultu“ FA/FAVU - návrh úspěšně řeší a naplňuje myšlenku lepší přístupnosti a otevřenosti nejen zevnitř, ale i zvenčí - myšlenka vytvoření akademického parku v blízkosti centra a mezi stávající blokovou a rozvolněnou zástavbou, včetně okolní občanské vybavenosti, je vhodná a městotvorná - pěší propojení s ulicí Tvrdého podporuje otevřenost vůči okolí - naopak je škoda vjezdu do podzemních garáží z ulice Údolní, který svým umístěním vytváří bariéru onomu propojení z opačné strany, zadní severozápadní vstup je vzdálený a svojí proporcí není příliš reprezentativní - z jižní strany návrh racionálně odstraňuje nevyužitelné objekty a nahrazuje je novými - k zamyšlení nutí fakt, proč návrh více neřeší vstupní předprostor do fakult v křižovatce Údolní a Úvoz, chybí zde reprezentativní nástup, podtrhující myšlenku sjednocení
Provozní řešení B - hierarchizace poloveřejných a polosoukromých částí (viz textová část) navazuje úspěšně na myšlenku propojenosti s vnějším světem - propojení obou fakult s přízemím, kde se nachází foyer, bistro, knihovna má logické umístění - lze pozitivně hodnotit otevřené prostory nejen horizontálně, ale i vertikálně, řešení klade důraz na velkorysost, vzdušnost a propojenost - přirozená orientace v provozu vypadá přehledně bez nutnosti složitých navigačních systémů - ze zadání nejsou známy požadované kapacity, především počet studentů, stálých či externích učitelů/zaměstnanců, proto nelze hodnotit efektivní naložení s prostorem, objemem a množstvím jednotlivých učeben a zázemím - není zřejmé, zdali zadání bylo přesně specifikováno a nakolik bylo závazné - vstupní foyer působí trochu předimenzovaně (m.č. 1.30), stejně tak neurčitě popsaný multifunkční prostor (m.č. 1.24), chybí bližší specifikace - příjemné umístění tribuny/amfiteátru v 1.NP v části FA v multifunkčním prostoru a návaznost na venkovní terasu - nejsou připomínky k logice umístění jednotlivých provozů - ústavů, ateliérů, poslucháren, center - vše je funkčně rozmístěné - pozitivně je hodnocená integrace původní auly, která díky svému umístění obě fakulty provozně propojuje - diskutabilní je celková kapacita přednáškových místností, z návrhu plyne, že k dispozici je pouze společná stávající aula a menší přednáškový sál (m.č. 1.22) v 1.NP, ale viz výše není známo zadání - chybí grafický či textový popis náplně v 2.NP a 3.NP nového objektu u ulice Údolní, není zřejmé jak budou fakulty propojeny v 3.NP, pokud vůbec, jestliže návrh je ukončen ateliéry (m.č. 3.15) - rozumně se jeví řešení podzemního parkování v podobě zakladačů, úspora místa - Dílny a modelová centra jsou chytře umístěna do akademického parku v samostatných pavilonech, širší veřejnost má bližší kontakt s prací studentů
Technicko konstrukční řešení A - návrh je po technické stránce dobře popsán a promyšlen, včetně přidružených profesí - pozitivně je hodnocena snaha šetrně rekonstruovat hodnotné části původních objektů - popis stavebních úprav, např. statické zajištění, základy, negativní vlivy nové stavby na stávající, otázka zateplení/nezateplení, požární odolnost stávajících krovů, obnova střešní krytiny, vypovídá o kvalitním technickém uvažování, stejně tak v případě nových přístaveb - koncept stínění a zamezení přehřívání fasád vzrostlou zelení je nedostatečný a nelze na něj spoléhat, nanejvýš v rámci samotného parku, ale v interiéru je nedostatečný, vnitřní rolety nic moc neřeší - velké prosklené plochy nemusí být zákonitě problém, ale pokud tak je a stojí na tom celkový koncept, musí být důkladně popsány způsoby stínění a eliminace jejich přehřívání - konstrukční detaily jsou propracované, bez chyb a na vysoké úrovni
Architektonické řešení B - snaha rehabilitace historicky hodnotných objektů a hledání smysluplného využití je sympatická - propojení nového a starého prezentuje zajímavým způsobem vývoj/genezi řešených objektů a jejich vzájemnou syntézu, stejně tak akcentuje například v podání konzol a předstupujících objemů soudobé možnosti a nutnost spolupráce mezi profesemi, škola by měla jít příkladem - celková ochota a touha po propojení, spolupráci a transparentnosti vůči vnitřnímu i okolnímu světu je konzistentně naplněná a promyšlená - princip transparentních a průsvitných mléčných ploch na fasádách je estetický, ale s obavami, aby celkový dojem z proporcí rámů nepřipomínal éru Boletických panelů - pozitivně lze hodnotit množství shromažďovacích prostor a celkovou otevřenost prostor pro učitele a studenty, podtrhující snahu stmelovat ne rozdělovat - architektonické pojetí a rozvržení hmot působí svobodně, přitom důrazně, současně vytváří zajímavá zákoutí, zastřešená místa, dynamické prolnutí s okolní zelení předstupujícími objemy - nedochází k vytěsnění objektu stávající auly
Formální úroveň B - chybí více venkovních vizualizací, k zvolenému konceptu by se hodilo více grafického znázornění - chybí bližší popis či vizualizace hmoty v křižovatce Úvoz a Údolní - obecně je vhodné se ve zprávách vyvarovat obchodním značkám jako ETICS, Duplex systém apod. - kladně je hodnocen výkres “Axonometrie interiéru“ pro názornou přehlednost - pravděpodobně chybné označení místností přednáškového sálu (m.č. 1.22) a pracoviště studentů (m.č. 1.23)
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 126268