PŘIBYL, J. DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Výsledná práce bohužel vykazuje větší množství nedostatků, které se nepodařilo během semestru odstranit, přestože na ně byl student opakovaně upozorňován. Protože se ale týkají především autorských tvůrčích rozhodnutí studenta, nebylo ze strany vedení ateliéru považováno za žádoucí vynucovat změnu v návrhu nad rámec důrazného upozornění studenta na existenci těchto nedostatků během konzultací v průběhu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D 60 Práci provázely především problémy se zvládnutím typologie, provozních a funkčních vazeb navrhovaných objektů, stejně jako nejistota při hledání architektonického výrazu návrhu. Na celkovém průběhu práce se negativně podepsala především nucená distanční forma konzultací formou videokonferencí.
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Stuchlík, Aleš

Návrh jednoduchým způsobem doplňuje urbanistickou strukturu centra města do uzavřených bloků. Vhodně je zvolena funkční náplň. Celkový objem staveb je přiměřený kontextu místa. Rozpačitý je pokus o architektonické členění na menší objekty. Zejména bytové domy svým tvaroslovím (lodžie, proporce, barevnost) evokují bytové domy, které byly do center českých měst necitlivě implantovány ve druhé polovině minulého století. Ambiciózní novotvar budovy se společenským sálem odpovídá jeho funkci a postavení na nároží. Členění fasády je však hodně formální, nijak nekoresponduje s nosnými sloupy budovy. Společenský sál by si zasloužil reprezentativnější přístup. Navržené schodiště je příliš strmé. Tržnice v přízemí není dostatečně propojena s exteriérem, nevyužívá tak svůj potenciál. Při lepší dispozici (přesunutí skladovacích kójí) by mohly být výrazně zkráceny jinak zbytečně dlouhé chodby v BD a prostor využit pro zvětšení bytů. Mezi parkovacím domem a dalšími objekty je navrženo až příliš velké množství průchodů. Hlavní příjezd automobilů je navržen přes pěší zónu. Není nijak řešeno parkování jízdních kol. V místě napojení východní části ul. Židovská (dnes zásobovací příjezd k domu na Masarykově náměstí) neodpovídá situace vizualizaci, ani reálnému stavu. Dnes dobře fungují „zahrádka“ restaurace Gambrinus street je rušena bez náhrady. Nevhodné je navržené řešení povrchů. Asfaltový beton je v MPR nepřijatelný, asfalt je krom průběžné komunikace navržen i na vjezdech k nemovitostem a dochází tak k přerušení chodníků. Dlažba 10 × 10 cm není v Jihlavě původní, jde o novodobou náhražku tradičních kamenných ploten. Kladení dlažby je v Jihlavě téměř výhradně v řádcích kolmo k směru chodníku, nikoli podélně. V práci se vyskytuje množství chyb – zobrazované jevy v širších vztazích a majetkové mapě, zaměňování pojmů patro a podlaží; jednopísmenná slova na koncích řádků… Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C78.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Architektonické řešení C
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 126773