KŘENEK, R. Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Logický a promyšlený návrh využívající potenciálu lokality s výrazným motivem tzv. „domu s okny“ a použití režného cihelného obkladu. Tento celkový architektonický výraz je příjemný a elegantní i přes jistou absenci jemného detailu u navrhovaných objektů. V celkovém hodnocení lze konstatovat kultivovanou práci, která dokládá schopnost autora obstát v praxi. Současně výrazně oceňuji autorův svědomitý přístup k práci na projektu. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B 85.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přemýšlivý a výrazně samostatný přístup k bakalářskému projektu s dobrým časovým rozvrhem.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Havlíček, Tomáš

Předložená bakalářská práce dokládá schopnost a právo posluchače pokračovat navazujícím stupněm studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Stavba je v dané lokalitě umístěna organicky. Hlavní vstup je přirozeně orientován do komunikačního uzlu Nové Sady/Hybešova/Nádražní/Úzká a veřejný vstupní předprostor a jeho vysoký řád by jako lokální akcent zcela určitě zafungoval.
Provozní řešení B Provozy, organizované kolem dvou dvoran, nabízejí velkou provozní variabilitu, a tak, i kdyby se ukázalo umístění některých provozů jako ne úplně šťastné, lze v průběhu času rozložení jednotlivých celků jednoduše měnit. Těžko říct, jak se snese tržnice a některé prostory úřadu v jedné společné dvoraně….
Technicko konstrukční řešení C Technické řešení je založené na skeletové síti 7,5 x 7,5 m, což je možné. Je uvažován ocelový skelet, což je taktéž možné. Otázka je, jestli je rozumné používat ocelový systém na takto veliké rozpony.
Architektonické řešení B Zvenčí působí objekt čistě, střídání půlených a nepůlených čtvercových otvorů je roztomilé. Z kompozice vnitřních prostor už tak nadšen nejsem. Domnívám se, že potenciál dvou dvoran, nabízejících se jako hlavní komunikační vertikály, zůstal nevyužit.
Formální úroveň C Návrh je zpracován na přijatelné úrovni. Po chvíli zkoumání jsem se zorientoval i v hlavní situaci (možná by pomohly vržené stíny).
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 126781