TOMAŠÁKOVÁ, A. Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Palaščák, Michal

Téma nebylo jednoduché, objem práce byl nadstandardní. Musím studenty pochválit, že všichni zadání zvládli. Náročnost provozu a dispozic se možná promítla negativně v kreativní části návrhu, kde u většiny návrhů postrádám určitý moment překvapení či hravosti.“ Alexandra projekt detailně a pečlivě zpracovala. Během semestru projekt výrazně posunula směrem ke kvalitnímu výsledku..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pravidelně konzultovala. Racionální a pečlivý přístup, dobře odvedená práce
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Burešová, Karolína

Projekt má na bakalářskou práci náročný program zadání radnice. Urbanistické řešení je velmi zdařilé vytváří zajímavý veřejný prostor v nároží. Zdá se, že v projektu je kladen větší důraz na řešení provozu objektu, než jeho architektonický výraz. Návrh dispozice budovy má větší potenciál v návaznosti na veřejný prostor. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobré - B83

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Objekt doplňuje městský blok, v jeho ,, špici´´ tvoří solitérní dominantu. Vzniká tak mírně chráněný předprostor od proudu dopravy. - Hmotové ustupování a narůstání rozehrává utilitárnost navazující zástavby. - V zadání mohla být řešena v návaznosti přilehlá křižovatka.
Provozní řešení C Podzemní parkování je možné dělit na rezidentní parkování a parkování zaměstnanců radnice, či návštěvníků. Parkování cyklo by bylo vhodnější umístit do části rezidentního parkování a pro návštěvníky a zaměstnance radnice do venkovního prostoru, vzhledem k frekventovanějšímu využití. - Exponovaný parter nárožní budovy se uzavírá do sebe, obsahuje sál, zázemí sálu a hygienické místnosti. Do venkovního prostoru se otevírá pouze vstupním foyer. - V obytné části komplexu je navržen balkon jen v nejnižším podlaží, ustoupení hmoty nabízí jeho opakování také ve vyšších patrech. - V bytových jednotkách je nedostatečně oddělená hygienická místnost od obytné místnosti.
Technicko konstrukční řešení B Fasáda objektu je robusní a je nesena skeletovým nosným systémem budovy, který se promítá v navržených dispozicích jako bariéra, dubluje se objem konstrukcí estetické a nosné.
Architektonické řešení C Rastr fasády je těžkopádný a standardně navrhovaný pro administrativní budovy. - Dochází ke kontrastu točitého schodiště s přímým racionálním tvarem objektů.
Formální úroveň A Práce je graficky i obsahově zpracována na velmi dobré úrovni. Byla prezentována v El. podobě, proto nelze ověřit správnost dimenzí.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 126788