KOLOMAZNÍKOVÁ, P. Prostor jako paradigma výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rozwalka, Szymon

Bakalářský projekt studentky Kolomazníkové má celou řadu nedostatků, celou řadu neupřesnění, dokonce celou řadu chybných dílčích rozhodnutí. V tomto případě to není výsledkem absence motivace, pracovitosti nebo talentu. Je to výsledkem pravého opaku. Studentka hledala těžké a nesamozřejmé, snažila se porozumět složitosti současné architektury (dokonce současného světa) bez jednoduchých mouder a odpovědí. Už samotný koncept projektu – stavba jako inspirace rizomatickou strukturou, bez formální reprezentace rizomu, ve své podstatě snažící se nalézt architektonickou, funkčně-prostorovou odpověď na podstatu rizomu ukazuje myšlenkový prostor, ve kterém práce vznikla. Kromě samotného pojetí konceptu, nutno zdůraznit, že už samotné zadání – funkční program stavby – byl velmi složitý a časově náročný, čímž lze vysvětlit možné nedodělky projektu. Ty vidím hlavně ve finální prezentaci projektu, příliš schematickém pojetí fasád, technických detailech. Více práce mělo být věnováno terenním úpravám vnitrobloku. V odevzdanému návrhu chyběla celá řada materiálů, která studentka měla již dřív připravené, ale pravděpodobně ze stresu nebyly doložené. Kromě některých analýz a schémat chybí celá složka skic, ukazující zajímavý vývoj projektu, který bych doporučil prezentovat v průběhu obhajoby. I přes zmíněné a nezmíněné nedodělky, hodnotím projekt jako dospělý a architektonicky nebanální. Za zmínku stoji zdůraznit, že různé (rizomatické) spojení najdeme nejen v prostorech přístavby, ale i historické budovy. 3D prostorová funkční struktura celku prolíná staré s novým (jednotlivé ateliéry mají své prostory, jak v historické části, tak v projektované). Čtení půdorysu projektu a zjišťování nejrůznějších propojení v rámci celku je možná nejzajímavějším zážitkem u analyzování návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 92 Studentka pracovala velmi dobře, krok po kroku rozvíjela koncept a bylo příjemné vidět vývoj projektu. Škoda, že podcenila čas potřebný na finální prezentaci.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Vojtíšek, Jan

Celkově obtížné zadání je pojato velmi odvážně, s velkým nadhledem a chutí experimentovat. To je jednoznačné pozitivum celého konceptu. Práce s prostorem a provozem v něm muselo stát bezesporu nejvíce úsilí, proto pravděpodobně nezbylo dostatek času na některé kapitoly návrhu. Nicméně hlavní myšlenka se z procesu nevytratila a výsledek podněcuje k hlubším úvahám. Vyzdvihnout lze v tomto případě především celkový proces než konečný výsledek a hlavně chuť riskovat při náročných zadání. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B 87

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - návrh vytváří radikální strukturu mezi stávající blokovou a rozvolněnou zástavbou, s ohledem na poslání Fakulty architektury lze tento fakt akceptovat a věřit, že bude i pochopen jako přívětivá demonstrace významu školy - návrh šetří místem kompaktním a koncentrovaným objemem, avšak na úkor odstupových vzdáleností k okolí, především k ulici Tvrdého (nelogické zachování původní zídky) a těsnému přilípnutí k stávající aule - z jižní strany racionálně odstraňuje nevyužitelné objekty, uliční profil zpestřuje “ostrým“ nárožím a efektivně integruje stávající objekt školky - umístění a natočení dle pozice školky nenabízí pouze účelové odlišení se, ale zajímavé umístění v rámci vnitrobloku, světových stran a dalšího vstupu/vjezdu do areálu - celkovým zahuštěním u stávajícího objektu neubírá potenciál parkového charakteru vnitrobloku a umožňuje jeho případný rozvoj
Provozní řešení B - lze pozitivně hodnotit snahu vytvořit nové horizontální a vertikální zónování edukativní typologie, řešení klade důraz na velkorysost, vzdušnost a otevřenost, společné prostory nejsou pouze chodbami, pracuje s prostory pro výuku ve všech úrovních včetně střech - oproti tomu provozní řešení bude muset být doplněno velmi sofistikovaným navigačním systémem pro snadnou orientaci, anebo se smířit s posláním rhizomatické struktury, tj. orientace bez směru, začátku i konce (viz textová zpráva), což může být plynutí prostorem od středu všemi směry, anebo taky odnikud nikam.. - ze zadání nejsou známy požadované kapacity, především počet studentů, stálých či externích učitelů/zaměstnanců, proto nelze hodnotit efektivní naložení s prostorem, objemem a množstvím jednotlivých učeben a zázemím - není zřejmé, zdali zadání bylo přesně specifikováno a nakolik bylo závazné - pozitivně lze hodnotit přítomnost vstupního foyer/haly se vstupním schodištěm jako amfiteátrem (m.č. B1.01, B1.02), jenž vytváří centrální shromažďovací prostor - nejsou připomínky k logice umístění jednotlivých provozů - ústavů, ateliérů, poslucháren, center - vše dobře funguje - chybí jakékoli propojení a reflexe se spřízněnou a mezioborově blízkou Fakultou výtvarných umění
Technicko konstrukční řešení B - navržené skladby v detailu fasády neodpovídají konstrukcím v řezech, proporce rámu na fasádě budou vypadat jinak, především v úrovni střech a atik - navržené průvlaky v místech velkých rozponů se zdají být poddimenzované - v posledním patře 3.NP chybí zavětrování ztužujícími stěnami/diagonály/jádry apod., respektive chybí průběžné ztužující prvky procházející vertikálně celým objektem - spádování pro odvodnění pochozích či nepochozích střech není řešeno, byť alespoň náznakem ve výkresech či textu - některá schodišťová ramena jsou příliš dlouhá a bez mezipodest - u detailu fasády chybí popis obvodového pláště - velké prosklené plochy nemusí být zákonitě problém, ale pokud tak je a stojí na tom celkový koncept, musí být důkladně popsány způsoby stínění, větrání, chlazení, přehřívání - ve skladbě střechy je chybně graficky i textově umístěn hydroizolační pás mezi tepelnou izolací 150 mm a 100 mm, který má být umístěn na asfaltové emulzi, hlavní asfaltová hydroizolace pak není graficky naznačena vůbec
Architektonické řešení A - celkové výrazové i obsahové pojetí působí velmi odvážně, s chutí experimentovat, dívat se na věci jinak, hledat nové souvislosti, zkoušet a posouvat je dál - na úkor tomu jsou celkově esteticky a funkčně podceněny fasády - pozitivně lze hodnotit množství shromažďovacích prostor, tj. atria, foyer, amfiteátry, relaxační koutky, které naopak podtrhují charakter školy - architektura působí svobodně a pro studentstvo inspirativně, velký přínos kompaktního řešení je, že všichni jsou si nablízku a mají přehled o práci ostatních, otázkou je, zdali řešení nabízí i alternativu s větším soukromím, ne všem může tento přístup ke studiu vyhovovat - výjimečné bezesporu jsou pro ateliérovou práci i prostory na střeše - diskutabilní se jeví příliš těsné umístění k architektonicky zajímavé stávající aule, návrh ji zastiňuje a v rámci vnitrobloku výrazně upozaďuje
Formální úroveň B - chybí venkovní vizualizace, k zvolenému konceptu by se hodilo více grafického znázornění - v půdorysu 2.NP je z části chybná legenda místností - výkresová část, obzvláště půdorysy, jsou přehledné a graficky dostatečně vypovídající - úroveň propracovanosti půdorysů potvrzuje komplexní promyšlenost řešení, vylučují pochybnosti nad formálním vnitřním uspořádáním
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 126790