INDRUCH, O. Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Přístup studenta ke zpracování bakalářské práce byl svědomitý a po celou dobu studia si pamatuju Ondřeje Indrucha jako velmi pracovitého a učenlivého studenta. Student Ondřej Indruch patří k těm, kteří o zadaných úkolech přemýšlejí do hloubky a hledají silný koncept pro svou tvorbu. Tak jak jsem ho za dobu jeho studií poznal, jde o velmi pracovitého člověka, který má profesionální přístup k architektonické tvorbě a jeho výstupy to dokládají. Cením si na něm i schopnost naslouchat při diskusích nad řešeným zadáním a reflektovat některé výtky v další práci. Ve své bakalářské práci velkoryse přistupuje k celému řešenu městskému bloku , tvoří zde jasnou a přehlednou kompozici architektonického prostoru. Výborná práce na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup studenta ke zpracování bakalářské práce byl svědomitý a po celou dobu studia si pamatuju Ondřeje Indrucha jako velmi pracovitého a učenlivého studenta.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Enev, Martin

Předložená práce je v rámci bakalářského studia na dobré úrovni, student prokázal, že je schopen pracovat i se zadáním většího rozsahu. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení D 69.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Solitérní budovu nové městské radnice student umisťuje do prostoru vymezeném rušnou křižovatkou, tělesem železniční trati s budovou Malé ameriky a komplexem administrativních budov Titanium. Návrh rezignuje na prosté dotváření bloku, započatém stavbami stávajících administrativních budov. Koncept solitérního objektu radnice tvořenou horizontální platformou propojující úroveň ulice s parkem uvažovaným v místě stávající trati a z ní vyrůstající vertikálou radnice se zdá být za jistých podmínek životaschopným. Větší pozornost by si však zasloužilo řešení návazností, širších vztahů apod. Určitou nedotaženost podtrhují schematické výkresy situace, ze kterých není patrno více než hrubé obrysy návrhu.
Provozní řešení C Provozně a dispozičně jsou objekty relativně dobře řešeny, dle dovysvětlení studenta se nejvytíženější odbory a provozy nachází v horizontální části, přístupné přes hlavní vchod do objektu v 1.NP. Vertikální, méně vytížená část je přístupná přes vlastní recepci a vestibul. Jako vyloženě nevhodné a zbytečné se jeví umístění parkovacích ploch mimo daný objekt a jeho komplikované propojení s objektem radnice. Větsí pozornost by zasloužilo nakládání s odpady, zásobování a dimenze technických místností.
Technicko konstrukční řešení B Z předložené dokumentace je jasně čitelný konstrukční systém železobetonového skeletu se ztužujícími jádry. Odpovídá typu objektu a je racionální. Přiložené axonometrické statické zobrazení se zdá být jako nadbytečné. Řez fasádou je pro základní představu dostačující, byť schematický.
Architektonické řešení C Koncept řešení je přehledný a jednoduchý, byť prezentace architektonické části je nedostatečně doložena grafickou částí. Přísné členění fasád s čtvercovou strukturou dává tušit k čemu objekt slouží. Prezentace vněšího vzhledu objektu je slabá, u interiéru vyjma sálu chybí. Představu o podobě objektu je možno utvořit na základě vizualizace atria.
Formální úroveň D Prezentace projektu nese známky nedostatku času při kompletaci. Struktura paré a dělení na jednotlivé části zhoršují orientaci jako celku.
Navrhovaná známka
D
Body
69

eVSKP id 126802