DVOŘÁKOVÁ, A. Zahradní město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Radek

Přiložené hodnocení obsahuje vyjádření tří pedagogů, kteří se podíleli na vedení práce. Prof. Ing. arch. Ivan Koleček: Město, místo: Analýza řešeného území vychází ze studijní eseje k jeho vztahu k okolí, zahradnímu městu, jižnímu centru. Otázka identity území je zde autorkou položena. První reakcí otočení jednoho z bloků vyvolává silný vztah mezi bloky a jejich prostory dvorů. Území je najednou vyčleněno z kontextu zastavění zahradního města. Další krok, velkorysé gesto zastřešení centrálního prostoru, jednoho z prvků parku jižního centra, znovu mění situaci vztahů a identity. Centrální zastřešený prostor je silnou vazbou na okolí, na zahradní město a na park. Stává se výjimečným prvkem, ale na druhé straně se jeho zastřešení začleňuje do kontextu okolí. Autorka vyjádřením konstrukce zastřešení a „stromy“ nosného systému dovedla citlivě odpovědět na otázku formality svého gesta. Organizace bloků a jejich vyjádření je racionálním přístupem, horizontalita pavlačí, dynamika schodišť, orientace průhledů – podest. Bydlení: Jednoduše řešené typologie bytů se často organizují kolem zimní zahrady jako prvku, který charakterizuje jejich soukromou identitu zabydlení. Bakalářský projekt se vyvíjel v hledání odpovědi na vysoko položenou otázku zastřešení, jeho vyjádření a začlenění do města. Nakonec se jeho návrh vyhnul kompromisu, jak vzhledem k formálnosti, tak ke všeobecnosti. Zde můžeme najít přidanou hodnotu k tématu bydlení a zahradního města. MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka: Město: Otočení dvou podkov do sebe je, v kontextu urbanistického plánu troufalé, však i vyváženo vysokou přidanou hodnotou prostoru vzniklého z jejich silného vztahu. Gesto střechy na sebe váže ústřední potenciál nové čtvrti, však musí si být vědomo i obtížné reakce budoucího okolí. Volnost plánu je více hierarchizována, než bylo zamýšleno, ale hledanou identitu návrhem jistě přinášíš. Místo: Nakonec se příliš sobecký koncept zidealizované geometrie dobře zapojil do budoucího města. Jasně definované dvě kvality prostorů. Podstřeší v měřítku města pro všechny; vyvýšené sokly polosoukromých dvorů pro obyvatele a pracanty. Vhodné lemování krytého náměstí sdílenými aktivitami místních i hostí dává prostoru potřebný život i možnost prolnutí dvou světů, (ne tak stále rozpačité schodiště). Potkávají se zde děti pobíhající mezi „stromovím“ sloupů, (které musí být pokřiveny a prosvětleny dle fyzického modelu a vnímám je jako legitimní odpověď na téma zahradního města), upracovaný ponk a velkorysá náruč pro kvetoucí sousedství i trh v měřítku celé čtvrti. Zbylý parter váže město; auta zbytečně nepřekáží. Bydlení: Domy zůstaly lapidární a jasné; pohyb i život na fasádách viditelný a propsaný i do ulic; byty navázané na venkovní prostředí. Nakonec jsi dosáhla vysoké kvality bydlení, individuálního, rodinného i sdíleného. Zapojuješ diskutované motivy ústřední haly, plynoucího diagonálně řazeného prostoru, navázání na pavlač i ulici, vstupování do prostoru, (v třetím rozměru ale někde budou tvé prostory kulhat). Jádra jsou vhodně rozmístěna a regulují. Jen byty 2+kk předurčují pobývání v přítmí s televizí a světlem uspokojí jen kuchyňské typy; v 3+kk ses nezbavila těsné a temné chodbičky. Prezentace: Nakonec jsi projekt odprezentovala překvapivě dobře. Výkresy jasné, zákresy do modelů báječné, jen úchvatný pohled z podstřeší je málo prodán a celkově je projekt nedotažený. Na panelu zdvojuješ model s řezem a opomíjíš kvalitní bydlení. Buď ses měla zahledět do střechy úplně nebo ukázat i dobré byty. Na plakátech pro obhajobu chybí detail v řezu i pohledu (jen v paré máš nedostatečný výsek, který navíc nevypovídá o autorském záměru a ukazuje rozpačité nadpraží). Chybí materiálové řešení, byť jen textové a postrádám i konkrétnější architektonický názor. Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.: Alena Dvořáková předkládá práci založenou na konceptu, který poměrně radikálně a nekompromisně pracuje s hmotou domů a městským prostorem. Návrh přináší řešení pomocí dvou bytových domů tvaru U, které se otevírají do společného náměstí překrytého střechou. Studentka promyšleně pracuje s otevřeností a uzavřeností, se vztahy a propojeními jednotlivých prostorů, s mírou soukromého a společného. Ústředním motivem je veřejné náměstí překryté střechou, to je úzkým schodištěm propojené s polosoukromými vnitrobloky jednotlivých domů, které slouží komunitě místních obyvatel. Do vnitrobloku jsou situovány pavlače a otevřená schodiště. Z pavlačí se vstupuje do jednotlivých bytů. Této hierarchii odpovídá i měřítko od náměstí s monumentální střechou až po jednoduchou rovnou pavlač. Architektonický výraz je velice minimalistický a strohý, což velice dobře koresponduje s jednoduchostí a radikalitou urbanistického konceptu. Dispoziční a provozní řešení je vytvořeno logicky a racionálně (pavlače, rovná otevřená schodiště, přehledné jednoduché dispozice bytů), čímž se ještě zvýrazňuje minimalistická estetika projektu. Alena prokázala svoji připravenost pro výkon povolání architektky. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a po společné diskuzi všech tří pedagogů navrhuji známku B85.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Alena pracuje velice pocitově a intuitivně, své návrhy dlouho promýšlí. To sebou občas nese nerozhodnost a ne úplně plynulou práci na projektu. Přestože má Alena problémy plněním časového plánu na konci semestru doslova zabojovala a odevzdala projekt na velice dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Rypl Žabčíková, Ada

Projekt je uveden příjemnou myšlenkou nového typu veřejných prostor v zahradním městě a pavlačových domů s vyvýšeným poosoukromým dvorem, avšak studentce se nepodařilo projekt dotáhnout do zdárného konce. Lze vyčíst mnoho nedomyšlených nebo nahodilých tahů, které snižují původně zdařilou koncepci. Prezentace projektu je slabá. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C 71.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka uhýbá z původní koncepce zahradního města a vytváří nový typ veřejného prostoru, který má v okolí nový význam a kvality. Ten by však mohl být lépe podpořen provozy v přilehlých objektech, které by přinášely život do daného místa. Propojení s polosoukromými dvory působí rozpačitě.
Provozní řešení D Obecně stavba funguje dobře, parter s komerčním vybavením, uprostřed dispozice parkování (otázkou je zda v dostatečném množství) a od 2.NP bydlení s polosoukromým dvorem. Avšak zcela chybí technické zázemí a odpadové hospodářství objektu. U parkování by bylo vhodné naznačit provoz, zda je jednosměrný či obousměrný. U jednosměrného je na zváženou příjezd, u obousměrného poloměry otáčení. Dispozice komerčních prostor nejsou vykresleny, téměř u všech chybí naznačeno zázemí, alespoň schematické. U vícepokojových bytů se jeví nevhodně situování privátních prostor do pavlače, navíc vizuálně propojených velkými francouzskými okny. U bytů 2+kk zase wc (koupelna) přístupná pouze z ložnice. Zimní zahrady součástí všech bytu dávají bydlení jisté kvality.
Technicko konstrukční řešení D Konstrukční řešení je prezentováno pouze detailem pavlače, kde vidíme přerušenou ŽB stropní desku a nadpraží otvoru. Na první pohled se deska pavlače jeví jako předimenzovaná. Výhodnějším řešením než žb deska s isokorbem a podporou z ocelových sloupků by byla celá konstrukce pavlače v oceli. Chybí konstrukční schéma, řešení střech i zastřešení veřejných prostor.
Architektonické řešení C a dobře využitým parterem jeví funkčně a příjemně. Taktéž zastřešení veřejného prostranství. Avšak zchází dopracování jednotlivých prostor a jejich návazností. Architektura objektu se do značné míry inspiruje Gifu Kitagata Apartment Building od SANAA. Pavlače přístupné exteriérovými schodišti i perforace fasády vynecháním některých modulů. Avšak Sanna se lépe vypořádali s dispozičním řešením bytů a jejich uspořádání/otevření privátních prostor vůči společné pavlači. Díry ve fasádě, které zde tvoří společné prostory nepřesvědčují o svých prostorových a pobytových kvalitách. Zcela chybí pohledy na vnější fasádu.
Formální úroveň D Formální úroveň je slabá. Jde znát, že studentka projekt nestihla dokončit. Chybí popisky, měřítka, průvodní zpráva nebo jasnější schémata. Perspektivy vytvořené nafocením modelu šlo dopracovat do mnohem reprezentativnější podoby. Stejně tak většina výkresů působí odbytým dojmem.
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 126817