VÁLKOVÁ, D. Stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby rodinného domu v Šimonovicích po působení silného větru, který při výstavě poškodil nosnou dřevěnou rámovou konstrukci rodinného domu. V teoretické části se diplomantka dopodrobna věnuje vysvětlením základních pojmů z oblasti oceňování a pojišťovnictví. Formuluje problém, stanovuje jednotlivé cíle a uvádí použité podklady. Následně se zabývá situováním rodinného domu, popisem rodinného domu a samotnou pojistnou událostí. Provádí výpočet nákladové ceny celé stavby dle oceňovací vyhlášky a dle položkového rozpočtu. Následně provádí výpočet nákladů pomocí položkového rozpočtu na opravu rodinného domu. V analýze výsledků porovnává mezi sebou cenu, za kterou byl rodinný dům skutečně postaven s cenou vypočtenou dle oceňovací vyhlášky a cenou vypočtenou pomocí položkového rozpočtu. Dále provádí porovnání skutečných nákladů na opravu s náklady, které byly vypočteny pomocí položkového rozpočtu. Následně porovnává skutečné náklady na odstranění pojistné události, které pojišťovna vyplatila s náklady vypočtenými dle položkového rozpočtu a náklady vypočtenými dle položkového rozpočtu, které by byly dle pojistné smlouvy kráceny z důvodu podpojištění. V závěru práce shrnuje zjištěné výsledky. Text je úhledně zarovnán do bloků a vkusně doplněn o obrázky a grafy. V textu se vyskytuje pár gramatických chyb. Teoretická část je na velmi dobré úrovni. V praktické části jsou drobné nedostaly, přesto diplomovou práci celkově hodnotím kladně. Diplomová práce splnila svůj cíl a její výsledky jsou použitelné pro další teoretické, nebo praktické využití. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Studentka splnila cíl diplomové práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D Úroveň zpracování analytické části je na uspokojivé úrovni. Zvolené metody zpracování podkladů a vstupních dat jsou v pořádku. Postrádám podrobnější popis poškozených dřevěných konstrukcí. V textu je uvedeno, že vedlejší a ostatní náklady činily 0 Kč, ale v tabulce č. 19 je uvedeno že ostatní náklady byly počítány ve výši 2 % a činí 73 000,- Kč. Při porovnávání skutečné pořizovací ceny z roku 2018 a ceny stanovené pomocí položkového rozpočtu v roce 2019 je vhodné skutečnou pořizovací cenu převést na stejný rok, např. pomocí převodního indexu cen stavebních prací. Proto, aby se dala mezi sebou jednotlivá vypočtená procenta porovnávat (viz porovnání pojistné hodnoty s pojistným plněním v závěru DP) je zapotřebí, aby při výpočtu procent byl použit stejný základ.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň diplomové práce je až na nějaké drobnosti v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomová práce řeší aktuální problematiku a má přínos pro teoretické i praktické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C K práci s literaturou mám jen drobnou připomínku. V seznamu použité literatury je u norem uvedeno vždy jen jejich číslo a název. U normy by mělo být stejně jako u literatury uvedeno kdo a kdy ji vydal. Je to důležité z důvodu ověření použití správné normy (zda byla použita norma platná v posuzovaném období).
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Text je úhledně zarovnaný do bloků, všechny obrázky, tabulky a grafy jsou popsány. V textu se vyskytuje pár gramatických a stylistických chyb (čárky, velká a malá písmena, skloňování, některé věty jsou nesmyslně rozděleny a pokračují na dalším řádku).
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hakl, Filip

Studentka splnila cíl diplomové práce – stanovila výši pojistného plnění u dřevostavby za škodu způsobenou vichřicí a stanovila přiměřené náklady na uvedení pojištěné dřevostavby do původního stavu před pojistnou událostí. Vyhodnocení vlivu oprav provedených po škodní události na hodnotu nemovité věci však provedeno nebylo. Závěry a použité metody jsou vhodně prezentovány prostřednictvím grafů a tabulek. Část 2 (vymezení pojmů) vykazuje některé drobné nedostatky, jako třeba neúplnou definici ceny obvyklé dle zákona o oceňování majetku na str. 29.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120285