MRŇOVÁ, Z. Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

Práce je zaměřena na environmentální vliv u administrativních budov. Samostatná kapitola je věnována certifikacím budov a obecně nájemnému – provozním nákladům. Teoretický úvod je zpracován přehledně, včetně rešerše zahraničních publikací v dané problematice. Studentka sestavila databáze certifikovaných a necertifikovaných budov v Praze a Brně. Metodou matematické statistiky vyhodnotila vliv environmentálních certifikací na výši nájemného a provozních nákladů u administrativních budov. Studentka použila t-test, pomocí kterého ověřila své výzkumné hypotézy. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Studentka konzultovala pravidelně a při řešení práce byla aktivní. Práci hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tichá, Alena

Předložená diplomová práce je po věcné i formální stránce na výborné úrovni. Je zpracována výrazně nad rámec požadavků na diplomovou práci. Studentka prokázala schopnost analyzovat současný stav problematiky a velmi odborně syntetizovat dosavadní i nově nabyté vědomosti z oblasti znalectví, managementu i oceňování ve stavebnictví.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 120312