MACKO, P. Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kliment, Daniel

Práce se zabývá stanovením vlivu nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov. Úvodní část obsahuje právní předpisy, základní pojmy a názvosloví týkající se dané problematiky. Následně je nastíněn postup porovnávacího přístupu ocenění, včetně statistického vyhodnocení jednotlivých vzorků databáze. Hlavní část práce je zaměřena na provedení analýzy trhu a určení ceny obvyklé pro vybrané lokality Brno-venkov, kterými jsou Rosice, Šlapanice a Židlochovice. Na závěr jsou shrnuty ceny obvyklé a vyjádřeny obecně především nemateriálové faktory, jež tyto ceny ovlivňují. Není zvolen úplně vhodný přístup přepočtu na jednotkové ceny u porovnávacího přístupu ocenění. Shrnutí cen a vyjádření faktorů mohlo být podrobnější. Výsledky diplomové práce jsou použitelné spíše pro laickou veřejnost pro přiblížení problematiky. Zadání práce bylo splněno a student prokázal, že se v dané problematice orientuje. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Cupal, Martin

Přínos práce lze shrnout na ukázku zpracovávání ocenění porovnávacím způsobem se zapojením způsobů, jak vybrat entity do porovnání (v aplikační části práce je spousta stran se stat. testy na vylučování extrémů). Závěry z porovnání 3 ocenění (byť s identickým vzorkem) jsou neprůkazné a subjektivně ovlivňěné (alespoň by pomohlo využití uvedené analýzy k srovnání konkrétních ocenění). Navíc i závěry jsou pouze v ordinální metrice. Rozdílnost lokalit lze tedy na základě toho hodnotit jen velmi slabě. V úvodu kapitoly 11 uvádíte: "Súčasťou tejto práce bolo aj posúdenie vplyvu nemateriálových faktorov na cenu rodinných domov". Jak v teoretické části práce, tak v aplikační není tato hlavní část cíle - je to název práce - obsažena! V aplikační části je pouze 1 strana, kde autor shrnuje tyto vlivy, avšak jejich vyhodnocení (a na základě čeho by se dělal) chybí. Autor zde pouze prezentuje obecné tendence, vlastní názory a dojmy. Práce vykazuje i značné rezervy v celkové struktuře a postupu, diplomová práce a její závěry nemůžoue vycházet pouze s malého množství ocenění (už to je upravené i subjektivní). Dále chybí diskuse, porovnání s jinými výsledky jiných autorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování E
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce F Cíl byl naplněn pouze částečně, zejména však část vyhodnocení významnosti nemateriálních vlivů, což je téma práce, téměř vůbec.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E Výčet pojmů (index, lexikon) není vhodná forma, jak vytvářet teoretickou část diplomové práce - zde jsou jednotlivé pojmy doslova "naházeny"(viz např. vedle sebe definice stavby a směrodatné odchylky) za sebou bez nějaké spojitosti či komentáře, proč je autor potřebuje nutně definovat - pro cíl této práce se mi řada z nich nezdá důležitá. Navíc by bylo vhodné použít přímé citace, zejména když se jedná o pojmy z právních norem. Kapitola 6 již rozebírá tržní oceňování porovnáním, přitom mělo být představeno, jaký je obecný postup tržního ocenění. Opět kapitola 7 není souvisle vysvětlena, proč se tím zabývat a text je opět "vhozen" mezi další nespojitě. Kapitola 8 - jaký dům? kde bylo předtím zmíněn cíl, popis praktické části? Hypotézy? Jaké vybrané oblasti? - jak byly vybrány?..- chybí popis empirické části - co a jak chci obecně dělat. Opět k čemu je analýza (proces tržního ocenění nebyl uveden). Koeficienty úprav byly provedeny na základě vašeho uvážení (viz str. 48). V databázi pro porovnání je příliš velký rozptyl cen porovnávaných RD - od 1,9 -11,9 mil. kč - testy extrémů pak určitě nezajistí, že je databáze správně sestavena.Na str. 55 vylučujete minimum, aniž by jej označil stat. test, proč se tedy testy v práci tolik zabýváte? Svévolné vylučování entit z porovnání vede pouze k manipulaci s odhadem (pokud není vyloučení kvalitativně zůvodněno). V databázích (příloha) mělo být ještě uvedeno datum u každé nabídky.
Obtížnost a správnost řešení E
Přínos pro praktické i teoretické využití E
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Některé tabulky jsou neostré, špatně čitelné. Seznam zdrojů obsahuje hypertextové odkazy, není abecedně (či druhově) uspořádán. Wikipedie není vhodnou alternativou, pokud lze použít např. oficiální stránky obce apod.
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 120322