BOHOVIČ, A. Projekt systému bezpečného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

V závěrečném ročníku magisterského studia byla práce pravidelně konzultována se zájmem o řešenou problematiku. Jestliže vznikly při konsultacích tvůrči požadavky na doplnění či drobné připomínky, byly rychle odstraňovány. Práci je nutno vyzvednout i o zaměření na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci v oblasti potravinářské výroby a definování rizik, jak získat certifikaci Bezpečný podnik. Při obhajobě práce by bylo vhodné rozšířit o názor na podmínky uplatnění reverzní logistiky právě při fyzické distribuci z hlediska odpadového hospodářství..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Sestavené cíle a to hlavní cíl, což představuje získání certifikátu Bezpečný podnik, a dílčí cíle v oblasti potravinářské výroby, byly jednoznačně splněny. Dosažení naplnění cílů bylo podloženo důkladným posouzení současného stavu v podnikovém výrobním procesu, tak i logistice k zákazníkovi.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je podložena získanými znalostmi v průběhu magisterského studia a je také základ pro další analytickou část a pro návrhovou část včetně vyhodnocení cest, jak dosáhnout certifikace Bezpečný podnik a tím posílení v oblasti udržitelného rozvoje podnikání se všemi riziky a spokojenosti zákazníků z pohledu environmentu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Práce s daty v analytické části v oblasti potrevinářství je předložena v detailu celého procesního řízení uplatněného při zakázkové výrobě dle okamžitých požadavků konečných zákazníků - uživatelů. I návrhová část je podložena statistickými metodami a zhodnocení jednotlivých návrhů.
Odborná úroveň diplomové práce B V oblasti potravinářství se zaměřením na činnosti procesního řízení průběhu zakázky podnikem nese své významné klady v oblasti odpadového hospodářství, což je možno považovat za klad autora při výběru řešení, vedoucích k certifikaci Bezpečný podnik.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Závěry analytické části a především návrhová část se stanou dobrým základem na zavedení požadavků Bezpečného podniku do praktického podnikání. Stanou se podmínkou rozhodování TOP managementu v jednotlivých oblastech pro certifikaci Bezpečný podnik.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce a její návaznosti podtrhují znalost práce s odbornou literaturou. Kroky postupu jsou navrženy na základě cca 35 odborných literárních pramenů. Současně z návrhu zpracování práce vyplývá znalost práce s odbornou literaturou i citacemi při ochraně duševního vlastnictví autorů a ctií legislativu o citacích.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Osnova práce a formální uspořádání bezprecedentně vykazuje způsobilost ke zpracování inženýrské práce a splnění podmínek univerzity k sestavení závěrečných prací vysokoškolského studia.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horný, Miloš

Diplomová práca je spracovaná v plnej miere zadania a jej spracovanie je na veľmi vysokej úrovni. Zhodnotenie rizík pri výrobnom procese a procese spracovania technologického odpadu bolo spracované veľmi precízne. Výsledky boli interpretované zrozumiteľne a konkrétne. Spracovanie návrhov riešení je na veľmi vysokej úrovni. Riešenia vychádzajú z reálnych potrieb podniku a sú koncipované veľmi prakticky. Úroveň spracovania dát a podkladov hodnotím ako veľmi dobrú. Použité metódy boli vhodne zvolené vzhľadom na zameranie podniku. Porozumenie a následná interpretácia rizík s návrhmi riešení boli zvládnuté veľmi dobre. Návrhy riešení, potrebných k certifikácii Bezpečný podnik sú veľmi obsiahle a kvalitne spracované. Návrhy riešení pre zmiernenie alebo odstránenie rizík sú na vysokej úrovni. Navrhované riešenia majú praktický základ a reálne využitie v praxi. Z teoretického hľadiska sú všetky riešenia podchytené veľmi kvalitne. Návrhy riešení, potrebných k certifikácii Bezpečný podnik sú veľmi dobre spracované a prakticky použiteľné. Jazyková úroveň a jej odbornosť spĺňa požiadavky diplomovej práce. Usporiadanie práce je veľmi logické a prehľadné. Organizácia a štruktúra práce je veľmi usporiadaná. Práca s textom na vysokej úrovni. Všetky zdroje sú dôkladne popísané a ocitované.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120371