KOPECKÁ, J. Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce představuje velmi kvalitní materiál, jež pomůže podpořit rozvoj vybrané společnosti. OTÁZKY: 1) Na jakém základě byly stanoveny mezní hodnoty pro intervaly RPN (viz Tab. 5, s. 32)? Jsou hodnoty intervalu pro kritické riziko stanoveny vhodně (200;1000)? 2) Jaké jsou přínosy ze zavedení jednotlivých návrhů ve finančním vyjádření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Předložená diplomová práce naplňuje stanovený cíl na velmi dobré úrovni. V některých dílčích oblastech jsou drobné nedostatky, které z celkového hlediska a všech parametrů nesnižují kvalitu práce
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Zpracovaná teorie odpovídá požadavkům, které jsou potřebné při zpracování zadaného tématu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Provedená analytická část je na dobré úrovni. Na několika místech však je slabší interpretace dosažených výsledků, které následně mají vliv na zpracovanou návrhovou část.
Odborná úroveň diplomové práce B Celková odborná úroveň předložené diplomové práce je na vysoké úrovni a lze ji označit za lepší standard.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Pro vybraný podnik představuje předložená diplomová práce významný a kvalitní podklad pro vhodné nastavení analyzovaných procesů v návaznosti na finanční odvětví.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B V analytické části jsou nevhodně citovány některá schémata, která sice představuji dílo diplomantky, ale již neuvádí původní zdroj.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce obsahuje drobné formální chyby (vynechaný prostor na stránce). Z hlediska jazykové úrovně nemám výhrady.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kocourková, Jana

Autorka práce pečlivě vypracovala teoretickou část, takže čtenář získá přehledné informace o řešení dané problematiky. Věnovala se zde spotřebitelským úvěrům, rizikům, metodám měření a nižování rizika a nakonec popsala základní analýzy vnějšího okolí podniku. Protože je autorka součástí analyzované společnosti, kvalitně využila teoretické i praktické znalosti v daném odvětví. Do praktické části mohla autorka zahrnout podrobnější analýzu konkurence, vzít v úvahu rizika analyzované společnosti Provident Financiala zkusit zjisti, jaký je proces v jiných společnostech a zda se potýkají se stejnými riziky, nebo mají nastavený proces lépe. Do závěru navrhovaných variant nových informačních systém mohla zahrnout přehledné porovnání a popsat, jaká varianta by byla pro společnost nejlepší. Cíl práce byl splněn a návrhy, které autorka popisuje, jsou přínosné. Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120496