ŠVEDOVÁ, A. Ocenění staveb pro potřeby pojišťoven [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová, Monika

Diplomová práce se zabývá problematikou ocenění nemovitých věcí pro potřeby pojišťoven. Konkrétním cílem práce bylo navrhnout optimální postup ocenění vybrané stavby pro potřeby pojišťovny. Za tímto účelem si studentka zvolila tři stavby – rodinný dům, byt a rekreační chatu, které se nacházejí v Břeclavi. Tyto nemovité věci ocenila nákladovým způsobem, byt je oceněn také obvyklou cenou pomocí přímého porovnání. Studentka navštívila pět vybraných tuzemských pojišťoven a dle zjištěných pojistných podmínek pro předmětné nemovité věci stanovila pojistné hodnoty. V závěru zjištěné a dosažené výsledky porovnala. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „D“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Cíl diplomové práce je splněn pouze částečně, jelikož v závěru uvedený návrh optimálního postupu je příliš obecný. Rozsah práce, kdy byly porovnávány postupy pěti pojišťoven u tří odlišných typů objektů, je dostatečný.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem E V teoretické části studentka uvedla pojmy z legislativy, se kterými následně pracuje v praktické části. Ostatní publikace jsou zastoupeny jen minimálně.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Postup zpracování podkladů byl v zásadě správný. Studentka na základě průzkumu pojišťovacího trhu srovnávala podmínky jednotlivých pojišťoven. Vybrané stavby pak ocenila dle zvolených metod.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň provedení průzkumu trhu a provedení výpočtů je dostačující a vypovídající o dané problematice.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Může sloužit jako informační zdroj pro účastníky pojišťovacího trhu jen omezeně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 E Některé pojmy nejsou korektně přejímány z primárních zdrojů. Např. v kapitole 2.3.1 je doslovná shoda části odstavce s jinou diplomovou prací, která byla obhájena v roce 2019, na kterou bylo potřeba také odkázat (nestačí odkázat jen na základní publikaci). Jedná se však o teoretické poznatky, nikoliv o výsledky či stanovené závěry.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Diplomová práce je doplněna obrázky, tabulkami a grafy. Jazyková úroveň je dobrá. Obsah práce zřejmě nebyl aktualizován, neodpovídá tak členění jednotlivých kapitol.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Duchaň, Jiří

Zbytečně rozsáhlé popisování města Břeclav, které zavádí od daného tématu. Naopak přehledně je zde uveden aktuální rozdíl ve stanovení pojistné částky (hodnoty) staveb u vybraných pojišťoven ve srovnání se cenami stanovenými diplomantkou. V Závěru této DP je doporučení, jak by měl postupovat klient při rozhodování kde a jak pojistit svoji stavbu. Postrádám zde však to důležité – systémový návrh proč a jak by měly jednotlivé konkrétní pojišťovny upravit svoje metodické postupy při stanovování pojistné částky (hodnoty) staveb s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji cen těchto staveb. Z předložené DP je zřejmé, že některé pojišťovny mají svoji metodiku buď zastaralou, nebo nesprávně nastavenou – viz značné rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami a cenou stanovenou diplomantkou dle použitých metod. Zpracování Obsahu této DP neodpovídá reálnému členění kapitol a číslování stránek tak jak je v předložené DP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 112308