KLEČKA, J. Algoritmy a metody pro fúzi dat maticových snímačů při mapování interiéru budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Doktorand Ing. Klečka se ve své dizertační práci zabýval zpracováním zejména obrazových dat a to z více různých druhů snímačů pro získání mapy využitelné pro navigaci v interiéru budov. Svoji práci na rekonstrukci topologie prostředí uvnitř budov pro SLAM ulohy založil na pravděpodobnostním přístupu, který sám posléze v práci nazývá částečně kolektivní mapování. Namísto např. mračna izolovaných bodů charakterizujících souhrnně objekt ve scéně používá převod na geometrické entity (např. linie) s informacemi o neurčitosti danou nejistotou měření. Z hlediska přístupu k práci postupoval pan Ing. Klečka vždy systematicky, velmi pečlivě a poměrně zevrubně se věnoval i celé řadě experimentů, implementací a vizualizací, které zabraly hodně času. Práci jsme spolu konzultovali pravidelně, po prvních dvou letech už doktorand pracoval víceméně samostatně a publikoval průběžně, i když ne ve špičkových časopisech (celkem cca 20 publikací, z toho polovina vlastních o tématu dizertace). Toto je jedna moje výtka jako školitele, protože téma i zpracování je zajímavé a publikovatelné. Z dokumentu práce samotné, která obsahuje rozsáhlé sekce matematických vzorců a odvození, pak není na první pohled uplně jasný přínos práce ke stavu vědění. Bylo by vhodné jej jasněji specifikovat. Kromě práce na dizertaci samotné se Ing. Klečka věnoval také výuce předmětů skupiny počítačového vidění, pracoval formou brigády pro akademii věd a dosud je také zaměstnancem na projektu centra aplikované kybernetiky, kde prezentuje i výsledky své doktorské práce. Předložená dizertační práce podle mého názoru splnuje podmínky dizertability a proto ji jako školitel doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hlaváč, Václav

viz příloha pdf

Navrhovaná známka

Železný, Miloš

viz příloha pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 120460