ŠPLÍCHAL, M. Řízení rizik projektu ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce je zpracována na dobré odborné i formální úrovni. Po formální stránce je práce doplněna přehlednými tabulkami a obrázky. Po jazykové stránce je práce bez připomínek. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl. Otázky k obhajobě: Jakým způsobem jste realizoval výběr vhodných opatření proti rizikům? Zvažoval jste parametry efektivita a náklady opatření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jál, Lukáš

Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem „Řízení rizik projektu“. Autor práce se zaměřil na rekonstrukci areálu stavební společnosti. V současném stavu autor popsal legislativu, kterou se společnost musí řídit a také teoretické pojmy, které napomáhají orientovat se v problematice daného tématu. Popisuje základní pojmy z oblasti projektového řízení, stavebního podniku a analýzy rizik. K vypracování této části využil dostatek vhodných literárních zdrojů, autor prokázal schopnost práce s těmito zdroji. V práci autor zpracoval projekt na rekonstrukci areálu stavební společnosti. Identifikoval rizika projektu pomocí metody RIPRAN a navrhl opatření pro jejich eliminaci. K vytvoření projektu využil program MS Project, prokázal tak dovednosti v této oblasti. Práce odpovídá požadavkům, nejsou shledány vážné nedostatky a doporučuji práci jako dobrý podklad k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120411