VÁCLAVÍK, L. Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Cílem předložené diplomové práce je vypracování návrhu na rozšíření investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na akcie farmaceutických společností. Ke splnění tohoto hlavního cíle si autor na straně 12 vymezil tři parciální cíle, které považuji za logické. Rovněž metodologii považuji za odpovídající stanoveným požadavkům. Pokud se týká teoretické části práce, považuji ji za nepříliš zdařilou. Dle mého názoru je velice obecná, popisující většinou jen obecně známé skutečnosti které do diplomové práce nepatří. Tato část měla být konkrétněji zaměřena na obsah následující praktické části. A pokud se týče dílčí kapitoly 1.12, ta již patří do praktické části práce, neboť se jedná o analýzu. Pokud se týče praktického řešení stanovených cílů, tak tuto část práce považuji za standardní. Vcelku kladně hodnotím způsob uvedení statutu fondu, a dále celou tuto část považuji za odpovídající, logickou a postupně plnící jednotlivé parciální cíle. Kladně hodnotím uvádění dosažených dílčích výsledku na konci jednotlivých kapitol a verifikaci výsledků bankrotním modelem. Závěrečný návrh autora na rozšíření stávajícího portfólia fondu považuji za možný, a způsob jeho formulace za přjatelný. Plně odpovídá stanovenému globálnímu cíli, který považuji za úspěšně splněný. Použité zdroje považuji za adekvátní, strukturu a formátování práce za bezproblémové, určité výhrady vznáším v některých částech práce k použité stylistice. Diplomovou práci považuji za průměrnou, odpovídající stanoveným požadavkům a doporučuji ji proto k obhajobě. Otázky: 1) Vysvětlete, podle čeho jste prováděl primární výbět předmětných akcií? 2) Zdůvodněte volbu Vašich srovnávacích kritérií použitých při komparaci analyzovaných společností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ptáček, Roman

Cílem diplomové práce bylo navrhnout pro Pharmaceutical Fund rozšíření investičního portfolia akciemi evropských farmaceutických společností. Autor společně s managementem fondu stanovili kritéria, podle kterých vybirali a hodnotili hospodaření emitentů. Autor v souladu s tímto cílem a kritérii vybral akcie tří společností. Jak literární přehled, tak i analytická část je velmi dobře zpracovaná a autor prokázal schopnost aplikovat získané zkušenosti a vědomosti v praxi. K samotné práci nemám zásadnějších námitek, jedině snad to, že při interpretaci výsledků hodnocení určených kritérií autor často zůstával jen u popisu výsledných hodnot, ale nevěnoval se příčinám daného stavu. Otázka k diskusi: Jedním z kritérií při výběru vhodné investice byl ukazatel P/E, který u různých emitentů vykazoval velmi rozdílné hodnoty. Musí být nutně varovným signálem prudké zvýšení hodnoty P/E? Čím to mohlo být způsobeno? (např. společnost Sanofi měla P/E v roce 2018 hodnotu 22, ale o rok později 40)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 124405