BABIČOVÁ, K. Zhodnocení produktové inovace a jejího vlivu na zahraniční obchod podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Závěrečná práce byla zpracována zpracována standardním způsobem. Autorka prokázal velkou angažovat v samotném projektu inovace. Dotazníkové šetření bylo prováděno ve značně ztížených podmínkách. Přesto lze výsledky závěrečné práce možné považovat za velmi dobrý výstup z magisterského studijního programu. Výsledek celé práce je bohužel poznamenán pandemii, která ztížila získání všech potřebných dat pro lepší zpracování závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovené cíle byly splněny pouze částečně. Identifikace inovační politiky není v práci prezentována jednoznačně, ale je nutné dovodit z dílčích kapitol.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postupy a metody, které si autorka stanovila, byly vhodně zvolené pro zpracovávané téma.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z celé závěrečné práce je zřejmá vysoká angažovanost autorky v samotném projektu.
Praktická využitelnost výsledků B Diplomová práce byla zpracovávána na konkrétní požadavek společnosti, je tedy předpolad, že pro ni mají výsledky vysokou využitelnost. Je možná také využitelnost výsledků pro studijní účely.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce a formální náležitosti jsou velmi dobré. Jazykovou úroveň práce nemohu posoudit.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A v souladu se směrnicemi
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lucie, Košková,

Autorka zvolila zajímavé a velmi aktuální téma práce. Daná problematika je v této diplomové práci dobře rozpracovaná - rozebrána jak z hlediska teoretického, tak praktického. Velmi kladně hodnotím přidanou hodnotu praktických informací, které byly získány výzkumem. Tyto informace jsou cenným zdrojem informací také pro firmu v souvislosti s budoucím vývojem produktů. Rovněž kladně hodnotím rozebrání daného tématu v souvislosti s nastalou pandemickou světovou krizi a jejích dopadů. Specifikované cíle práce byly splněny, dostatečně rozebrány a zhodnoceny v závěru práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127371