ETTLER, J. Problematika clony v LED modulu světlometu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma přímo souvisí s řešením technických a provozních podmínek v reálné výrobě. Autor se dostává ke svému řešení přes úvodní kapitoly, kde jsou uvedené podmínky poměrně detailně rozebrány. Jsou zde zohledněny mimo jiné i bezpečnostní předpisy, montážní postupy a kontrolní procesy, bez jejichž souhrnného dodržení nelze řešení realizovat, zůstalo by jen v teoretické rovině. Tato složitost vazeb se podařila promítnout do výsledku řešení, takže ho lze označit za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlaváček, Martin

Bakalářská práce je zaměřená na reálný montážní proces, který je velice důležitý pro správnou funkci světlometu automobilu. Bakalářská práce splňuje zadání ze strany společnosti Marelli Automotive Lighting. V teoretické části je popsána problematika předních světlometů s úvodem do montáže zdrojů světla - LED modulů. Je správně popsána funkce clonky při tvorbě světelného výstupu LED modulu. Tato část je popsána velice přesně. V praktické části bakalářské práce jsou zmíněny všechny metody aretace clonky v montážním procesu. Důležité je vzájemné porovnání jednotlivých metod aretace clonky včetně dopadu na ekonomičnost procesů při sériové výrobě - náklady na zařízení v porovnání s metodou aretace. Tato část může sloužit pro reálné využití v příštích projektech. Důležitou kapitolou je zhodnocení rizik spojených s montáží. Tato kapitola popisuje velice přesně postup tvorby FMEA a její přínos v reálné praxi. Tato část přesahuje zadání bakalářské práce ze strany ALCZ. Ve spojení s popisem opatření pro zamezení vzniku vady v reálném montážním procesu je využitelné pro další vylepšení procesů montáže s ohledem na finanční výdaje firmy. Bakalářská práce je na vysoké odborné úrovni a odráží znalost reálných montážních procesů použitých při výrobě LED modulů. Bakalářskou práci hodnotím známkou - Výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121488