RAIS, T. Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při reverzním inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student ve své bakalářské práci cituje 34 odborných literárních zdrojů českých i zahraničních autorů a internetových stránek. Jeho práce je v celkovém rozsahu 61 stran a v dalších 21 přílohách předkládá ještě např. používané 3D modely, vytvořené NC programy i celé pracovní projekty pro použitý software PowerMILL 2020. Student věnoval pozornost všem cílům, které jsou specifikovány v zadání jeho bakalářské práce. Prostřednictvím zvoleného prezentačního dílce Rubikovi kostky poukazuje na progresivní výrobní možnosti, které spočívají v kombinaci subtraktivních a aditivních technologií. Popisované možnosti jsou aplikovatelné na běžné součásti. Předložená práce obsahuje drobné formální nedostatky např. ve formě nedůsledného provázání textů s prezentovanými obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená bakalářská práce se zabývá využitím aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při reverzním inženýrství. Pro návrh nerotační součásti byl zvolen dílec Rubikovy kostky. Student zpracoval výrobní dokumentaci a navrhl strojní i nástrojové vybavení a stručně zhodnotil navržené varianty. Na listu 19 je označen obecný vztah č. 6 spolu s výpočtem. Na listu 39 se v textu student odkazuje na obr. 19, ale měl by být odkaz na obr. 20. Obr. 29-31 nemají odkazy v textu. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123674