MARTINEC, J. Upínání obrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dokoupil, Vladimír

Hodnocená bakalářská práce splňuje zadané cíle. Práce má charakter odborné rešerše. Obsahuje vyčerpávající přehled existujících způsobů upínání obrobků, principů upínačů a prvků používaných ke stavbě upínačů a obráběcích přípravků. V řadě případů práce obsahuje i hodnocení těchto zařízení a komponent z hlediska jejich vhodnosti pro různé typy obrobků, způsoby obrábění včetně sériovosti výroby. Nad rámec zadání práce obsahuje konstrukční návrh jednoduché hydraulické upínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Omes, Jiří

Předložená závěrečná práce má rešeršní charakter. Tématem jsou základní prvky a systémy upínání obrobků. Je vysvětleno, jakou funkci mají upínací mechanismy. Jaký je rozdíl na požadavek upínacích ploch vzhledem k plochám obráběným. Celková struktura práce je řešena od nejjednodušších způsobů upínání pro nerotační a rotační obrobky až po moderní způsoby jako je elektromagnetické upínání. Většinou jsou v práci zmiňovány výhody jednotlivých upínácích systémů. Závěrem autor uvádí upínání pomocí mrazu. V práci chybí vlastní náhled nebo nějaké zhodnocení. V přílohách je pak uveden 3D návrh hydraulického upínače bez výkresů. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 123896