JANÁČ, O. Výroba součásti "Madlo" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Bakalářská práce pana Ondřeje Janáče je zaměřena na výrobu plastového madla pro nábytkářský průmysl. Literární studie je tedy zaměřena na vstřikování plastů a vlastní řešení na návrh formy pro výrobu zadané součásti. Jedná se o bakalářskou práci kdy student má ještě minimální znalosti v této oblasti. Přesto se autor zhostil tohoto úkolu poměrně zdařile a výsledkem je nástroj který byl schopen vyrábět. BP práce pana Ondřeje Janáče splnila tedy požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ohnišťová, Petra

Bakalářská práce obsahuje nejen kvalitně zpracovanou literární rešerší týkající se technologie vstřikování plastů, ale také teoretickou část kompletního návrhu vstřikovací formy pro součást madlo. V experimentální části je kvalitně zpracovaný návrh součásti z pohledu vyrobitelnosti technologií vstřikování plastů. V návrhu součásti je brán zřetel na odformovací úkosy i vhodně zvolenou dělící rovinu. Volba „zvonového“ vtokového ústí se pro eventuální sériovou výrobu nejeví, jako nejšťastnější, i když zajistí bezproblémové plnění součástky, protože vtok bude muset být dále ručně odlamován od finálního výlisku a zbytek vtokového ústí bude muset být dále ručně začišťován, což bude může negativně ovlivňovat pohledovou funkci madla. Součástí práce je i ekonomické zhodnocení, i když jsou některé parametry odhadovány a ne zcela odpovídají aktuálnímu trhu. Z formálního hlediska v textu chybí odkazy na citace (citace jsou uvedeny u názvu jednotlivých kapitol), není tudíž možné rozpoznat, zde kterých zdrojů autor čerpal v jednotlivých odstavcích a není v celém dokumentu vždy zcela zachována formální, grafická a stylistická stránka práce. S ohledem na to, že práce bakalářská práce má zpracovanou jak literární rešerši, tak praktickou část, která je nad rámec požadavků na tento typ závěrečné práce, práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124939