MICHALOVÁ, P. Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Tůma, Zdeněk

V rámci práce s názvem "Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky" byla dle zadání vypracována rozsáhlá rešerše zejména v oblasti ergonomie pracovišť. V následující části se autorka práce zabývá popisem výrobního procesu na jednotlivých pracovištích. Pro hodnocení vybrané výrobní linky byla následně vybrána softwarová platforma CERAA pro aktuální zhodnocení jednotlivých montážních pozic. Pro dlouhodobé zkoumání byl použit dotazník. V závěru práce jsou dále uvedena doporučení vyplývající z uvedeného posouzení výrobní linky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotek, Luboš

Studentka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou posouzení ergonomických rizik při práci na výrobní/montážní lince, a to jak z pohledu bezpečnosti obsluhy, tak z pohledu výrobku. Studentka vypracovala rešerši současného stavu poznání, zhodnotila vybranou výrobní linku a analyzovala rizika s ohledem na ergonomická rizika při obsluze vybrané linky. Vyhodnotila také ergonomické dotazníky obluhy na výrobní lince, které přináší cenná zjištění, která jsou zhodnocena v v kapitole 6 bakalářské práce. Práce je zpracována na dobré úrovni. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125133