ŠČASNOVIČ, E. Obrábění keramické dentální náhrady z polotovaru na bázi ZrO2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštyl, Jaroslav

Bakalářská práce studenta Erika Ščasnoviče se zabývá zejména hodnocením vlastností slinutých vzorků obrobených z předslinutých keramických polotovarů ZrO2 určených pro dentální aplikace, což bylo hlavním cílem této práce. V práci jsou zhodnoceny laboratorně připravené polotovary a dva typy komerčních polotovarů. Jak po formální, tak po obsahové stránce se jedná o rozsáhlou a zároveň velmi vyváženou práci. Rozsah jednotlivých kapitol, je zvolen naprosto adekvátně podle věcných hledisek a bez zbytečných informací, které s prací nesouvisí. Musím zdůraznit, že během konzultací a při diskuzi výsledků student sám aktivně přicházel s vlastními závěry a postřehy, z nichž některé byly správné a přínosné. Získané výsledky jsou velmi cenné, jelikož poslouží jako základ pro další výzkum a vývoj keramických polotovarů pro obrábění zubních náhrad. Student výsledky uspořádal čtivým stylem, přehledně a srozumitelně. Bohužel, i přes zjevnou snahu a pečlivost studenta, jsou v práci jisté nedostatky, kterých by bylo dobré se příště vyvarovat. Například: str. 3-4: u Y2O3, ZrO2 a Al2O3 nejsou hodnoty kationtů a aniontů jako dolní indexy, obr. 2-8 (str. 10): obrázek by si zasloužil lepší rozlišení, str. 16: popis B3B testu - student zřejmě zapomněl na disky (tj. kruhový tvar zkušebních těles), i když v obrázku 2-13 má disk znázorněn a v experimentální části s nimi pracoval, tabulka 4.2 (str. 25): symbol § pod tabulkou (patřící k vzorku Decorematrix 1450/2) není v tabulce znázorněn. Také by bylo dobré věnovat více času finálnímu formátování citací a zejména zkontrolovat jejich unikátnost, tj. že jeden zdroj není uveden jako dva, což se stalo u referencí [26] a [39]. Tyto nedostatky ovšem považuji za formální, jež nijak nesnižují vysokou úroveň a kvalitu práce, a proto práci hodnotím stupněm A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Spusta, Tomáš

Predložená bakalárska práca pána Erika Ščasnoviča je zameraná na výskum v oblasti obrábania dentálnych implantátov z pokročilých keramických materiálov. Teoretická rešerš, v ktorej autor sumarizuje aktuálne trendy v produkcii keramických polotovarov z oxidu zirkoničitého a následného obrábania do požadovaných tvarov, je obsahovo zaujímavá a poskytuje čitateľovi dostatočný „background“ pre pochopenie experimentálnej časti práce. Moje pripomienky budú smerované najmä k formálnej stránke práce. Bibliografická citácia práce je preložená do slovenčiny (a fakticky tak cituje iný dokument). Občasné a opakujúce sa miešanie českého a slovenského jazyka (napr. v poďakovaní, kapitola 4.3, kapitola 5.4) a gramatické chyby (Obr. 2-6) síce nemajú vplyv na faktické poznatky a výsledky práce, ale značne znižujú jej prezentačný potenciál. V experimentálnej časti autor prezentuje obrábanie, sintrovanie a následnú analýzu pripravených vzoriek. Analýzy hustoty, mikroštruktúry, drsnosti povrchu a pevnosti v ohybe skúmaných vzoriek poskytujú významné množstvo dát, ktoré autor viac či menej správne interpretuje. Mám však niekoľko pripomienok prezentovaným záverom. V Tabuľke 5.2 je uvedená takmer rovnaká relatívna hustota vzoriek po spečení, avšak v Tabuľke 5.5 sú prezentované lineárne zmrštenia, ktoré sa líšia takmer o 1,5 %. Tento fakt nie je v práci diskutovaný a ani nie je uvedená metóda merania lineárneho zmrštenia. Ďalším zaujímavým faktom je, že so zvyšujúcou sa veľkosťou zŕn (teplotou) sa tak zvyšuje pevnosť prezentovaných vzoriek. Autor tento fenomén vysvetľuje neschopnosťou keramiky transformácie z tetragonálnej na monoklinickú fázu vzhľadom na príliš malé zrná. Avšak analýza (napr. XRD), ktorá by objasnila fázové zloženie (pomer t a m fáze) v práci chýba. Navzdory vyššie zmieneným faktom, je práca spracovaná na vysokej úrovni, zaoberá sa aktuálnou tematikou a aj vzhľadom na karanténne opatrenia konštatujem, že práca je vypracovaná v súlade s požiadavkami kladenými na bakalársku prácu a preto ju odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125379