ZELENITCA, D. Design MIG/MAG svářečky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - B. Výšková koncepce vychází logicky z vnitřního uspořádání komponentů, ergonomických souvislostí a s ohledem na rozměry tlakových lahví s plynem. Základní kubus je charakteristický výraznou plynulou modelací podporující funkční směrovost a umístění ovládacího panelu. Dominantní je organické navázání hlavního objemu na větší kola a tektonické zužování směrem nahoru s vyústěním horizontálního madla, které je zároveň bezpečnostním prvkem částečně chránícím ovládací panel. Celek je přiměřeně dynamický a zároveň v bočním i čelním pohledu dostatečně opticky i fyzicky stabilní a budící důvěru v pohodlnou manipulaci se zařízením včetně plynové lahve o výšce 1675 mm. Fixace lahve je výrazná jak v podvozkové části, tak v prolisu celé zadní stěny s upínacími popruhy, takže se zúročuje i tvarově. Pozitivně rovněž hodnotím zpracování detailů, barevné varianty akcentující čelní stěnu, grafické řešení a vizualizace. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu MIG/MAG svářečky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tvarůžek, Martin

Představený design povyšuje svářečku nad skupinu produktů z prostředí špinavých dílen. Taková atraktivita může být při výběru například pro živnostníky silným motivačním prvkem. I přes velmi pozitivní celkový dojem se domnívám, že se výrazem zařízení blíží až k medicínskému prostředí, což nepovažuji za vhodné. Společnost Kemppi vyrábí zařízení obdobnými technologoickými postupy což atraktivitě nahrává, přesto se ve výrazu stále drží průmyslu. Myslím si, že předěvším kolečka mohla mít průmyslovější charakter a byl bych také vzhledem k prostředí dílen velmi opatrný na vzdálenost mezi běhounem kola a jeho překrytím. Jak je navíc patrné z rešerše, žádný z výrobců se cestou překrytí kol neubírá. S výjimkou grafické části hodnotím tuto práci velmi kladně, je jednou z úloh designu měnit představy o produktech a pracovních prostředích, což v průmyslu platí více, než v kterémkoliv jiném odvětví. Oceňuji autorčinu snahu o zlepšení ergonomie změnou zaužívaného hmotového uspořádání. Stejně tak hodnotím zvolenou barevnost. Svým kontrastem naplňuje nároky na bezpečnost a současně podtrhuje atrkaktivitu navrženého zařízení. Za drobný nedostatek považuji umístění názvu výrobce. Postrádám jej v blízkosti ovládacího panelu. Závěrečná zpráva je zpracována na odpovídající úrovni, její jednotlivé části jsou řazeny logicky za sebou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121772