PETRASOVÁ, Z. Koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

Studentka Zuzana Petrasová řešila svoji diplomovou práci, zaměřenou na koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“, iniciativně, samostatně a pečlivě. Splnila veškeré požadavky zadání a při řešení práce se plně řídila pokyny vedoucího práce. Dosažené výsledky práce jsou na výborné úrovni a lze je přímo využít v praxi v dané odborné oblasti. Z pohledu vedoucího práce proto hodnotím předloženou diplomovou práci známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kilkovský, Bohuslav

Úkolem diplomové práce bylo formou studie identifikovat na konkrétní jednotce „waste-to-energy“ pro termické zpracování plynných odpadů přínosné a potenciálně realizovatelné úpravy s využitím integrovaných zařízení a na základě dostupných informací analyzovat jejich technický, ekonomický a environmentální potenciál. První teoretická část diplomové práce je věnována úvodu do problematiky procesů termického zneškodňování plynných odpadů a popisu moderních integrovaných zařízení realizovaných a vyvíjených na Ústavu procesního inženýrství, jedná se o tzv. „koaxiál“ a regenerační výměník tepla. Ve druhé teoretické části diplomantka popisuje zkoumanou průmyslovou jednotku „waste-to-energy“ a seznamuje se s procesem zneškodňování plynných znečišťujících složek na dané jednotce a technickou stránkou procesu. Dále jsou v této části podrobně popsány jednotky, ze kterých se daný proces skládá a je ukázán základní návrh velikosti spalovací komory. V přehledných tabulkách jsou uvedeny tepelné výkony jednotlivých zařízení, provozní parametry a geometrické charakteristiky jednotlivých zařízení a je zde znázorněn vliv předehřátí spalovacího vzduchu na úspory paliva pro danou teplotu spalin. V první praktické části diplomové práce vytvořila diplomantka nejprve T-Q diagram daného procesu. Na jeho základě byla identifikována slabá místa a navrženy potenciální úpravy s využitím různých typů moderních integrovaných zařízení. Mezi navržené modifikace procesu patří využití integrovaného zařízení typu „koaxiál“, využití kotle na odpadní teplo, využití žárotrubného kotle, využití regenerátoru nebo využití integrovaného zařízení typu „spalovací ohřívač“. Jednotlivé navržené modifikace jsou v diplomové práci podrobně popsány. Druhou praktickou část pak diplomantka věnuje hodnocení navržených modifikací procesu. Jejich hodnocení je prováděno pomocí metody Venture Profit (rizikový zisk) používané pro stanovení výhodnosti navržené koncepce. Ta počítá s ročními výdělky a náklady vycházejících z poznatků o jednotlivých zařízeních. Diplomantka musela nejprve na základě různých parametrů určit investiční náklady na jednotlivá zařízení a vyčíslit roční zisky. Výpočty jsou prováděny v prostředí matematického softwaru Maple. V porovnání variant mi však chybí zahrnutí vlivu provozních nákladů (odstávky, čištění, údržba) a vliv vnějších parametrů (citlivostní analýza). Výsledky ekonomické analýzy jsou potom přehledně zobrazeny v tabulce a vhodně okomentovány. Na základě obdržených výsledků diplomantka provedla výběr nejvhodnějšího řešení modifikace procesu. Po grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni. Vytknul bych pouze použití tečky jako desetinného oddělovače místo čárky, která se používá v českém textu. To však nic nemění na kvalitě práce. Závěrem konstatuji, že zadané cíle práce byly splněny. Diplomantka prokázala schopnost pochopit funkci daného procesu a několika integrovaných zařízení a na základě nabytých znalostí definovat přínosné a potenciálně realizovatelné modifikaci procesu a provést ekonomické vyhodnocení. Diplomantka dále prokázala schopnost analyzovat a vyhodnotit obdržené výsledky nejen z ekonomického pohledu, ale také z technického a environmentálního. Kladně také hodnotím použití matematického softwaru Maple. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124470