PLÁNKOVÁ, T. Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

Lze konstatovat, že studentka Tereza Plánková v rámci řešení své diplomové práce, zaměřené na moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla, souhrnně splnila veškeré požadavky zadání. V průběhu řešení práce však projevovala menší iniciativu, samostatnost a pečlivost, jež práce tohoto typu vyžaduje. Při řešení práce se však řídila pokyny vedoucího práce a dosažené výsledky práce jsou celkově na velmi dobré úrovni a lze je přímo využít v praxi v dané odborné oblasti. Z pohledu vedoucího práce proto hodnotím předloženou diplomovou práci známkou B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Babička Fialová, Dominika

Diplomová práce se zaměřuje na nejnovější technologické prvky, které přispívají k intenzifikaci přenosu tepla v trubkových výměnících, konkrétně v trubkových výměnících se svazkem trubek v plášti. Rešeršní činnost v této oblasti rozdělila diplomantka do dvou kapitol, přičemž v kapitole 2 se věnuje základní konstrukci výměníků a intenzifikačních prvků (přepážky a pasivní vířiče) extrémně stručně, naopak základní výpočtové vztahy pro přenos tepla uvádí velmi podrobně, aniž by uvedla kontext, proč tak činí, které parametry se budou měnit v závislosti na konstrukčních prvcích apod. V kapitole 3 již podrobně popisuje různá provedení přepážek i pasivních vířičů a tuto kapitolu považuji za velmi přínosnou. Bohužel se v ní autorka nevyhnula nepřesným a někdy i chybným interpretacím informací z citovaných zdrojů (např. str. 38), což vyplývá později v kapitole 5, kde uvádí vlastní výsledky provedených výpočtů. Kapitola 4, která tvoří předěl mezi rešerší a praktickou částí, je věnována zpracování matematických modelů v programu Maple. Opět zde chybí souvislosti (výhody volby softwaru), algoritmy návrhového a kontrolního výpočtu jsou nechány takřka bez komentáře, bez vysvětlení stěžejních podmínek iteračních výpočtů a bez vysvětlení některých symbolů (str. 48 a 51). Výhrady mám i k samotnému řešení případové studie. Konkrétní zařízení není ani schematicky naznačeno, diplomantka spoléhá na aktivitu čtenáře při dohledávání velkého množství informací. Orientaci ve výsledcích ztěžuje i časté střídání indexů proměnných, popisujících oba procesní proudy, resp. trubkový a mezitrubkový prostor. Celkem autorka provedla 10 návrhových a kontrolních výpočtů, přičemž důvody (např. dostupnost srovnání v odborné literatuře, produktové řady konstrukčních prvků atp.) jsou jen lehce nastíněny. V této části práce je také vyšší množství překlepů, kterých se v předcházejícím textu vyvarovala a práce tedy jinak působí graficky i pravopisně zdařile. Důkladné zhodnocení výsledků a jejich diskuze (cíl č. 4) je velmi stručné a navíc rozděleno mezi kapitolu 5 a 6 (závěr). Celkově působí práce jako předčasně ukončená, kdy zdánlivě žádná stěžejní část textu nechybí, ale mnoho údajů není podrobněji popsáno nebo je zcela vynecháno na úkor přínosu práce. I přes uvedené nedostatky však diplomová práce splnila vytyčené cíle a požadavky zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124476