ASSZONYI, O. Zpracování naměřených signálů z kavitačních experimentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student Ondřej Asszonyi se ve své práci zabývá vyhodnocením nestacionárních časových řad z měření v kavitačním tunelu. Jedná se o pionýrskou práci na našem odboru ve využití metod umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí. Cílem je učení neuronové sítě pro rozpoznávání kavitačních a bezkavitačních stavů, případně stavů s různou intenzitou kavitace. Využití je pro kontinuální sledování provozu hydraulických strojů z průběžně snímaných dat (tlak, akustika) pro predikci provozních stavů, případně v budoucnosti i predikci stavu stroje a plánování jeho údržby. Ač jsou výsledky zatím jen parciální a jen částečně úspěšné, budou cenným zdrojem pro výzkum této problematiky na našem odboru. Student pracoval zodpovědně, průběžně svou práci konzultoval. Práci vytýkám pouze jistou jazykovou neobratnost. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

Diplomant se v předložené diplomové práci věnuje možnostem stanovení kavitace na měřeném profilu lopatky z měřených signálů. V rámci diplomové práce provedl zpracování značného počtu měřených souboru, na jejichž zpracování použil různé statistické metody a FT. Takto zpracovaná data dále využil v metodice neuronových sítí, kterou se snažil natrénovat na detekci kavitace. Jedná se o velice zajímavou práci, testování probíhalo na měřených datech. V kapitole použitá literatura uvádí 31 odkazů na českou i zahraniční literaturu. V práci je několik nepřesností např. Vztah 9 je nepřesný a v odstavci pod tímto vztahem je uvedeno nepřesný popis stanovení amplitudy a fáze po FT. Na str.32 je uvedeno Neuronová síť = Umělá inteligence Obr.39 je i pro záporné frekvence. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125083