NETOPIL, L. Optimalizace výroby výstupního hrdla turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výroby výstupního hrdla turbíny a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou podrobně charakterizovány použité výrobní technologie. V praktické části je popsán stávající technologický postup, následně jsou navrženy dvě varianty nového postupu, které jsou následně v poslední kapitole mezi sebou porovnány a je stanoveny úspory při zavedení obou variant do výrobního procesu. Student pracoval samostatně, elektronický konzultoval a projevil zájem o tuto problematiku. Práce se opírá o 15 knižních a elektronických zdrojů. Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Ve zpracovaném tématu se klade důraz na praktickou část. Je poměrně rozsáhle zvládnuta i s přihlédnutím na nezbytnou teorii výrobních procesů, což nemohlo být vynecháno. Tento pohled vyplývá už z podstaty tématu, kdy jde o řešení náročné součásti navíc ve velkých rozměrech. Stav stávající výroby slouží jako podklad pro tvorbu nové verze, která je autorem předložena ve 2 modifikacích víceméně v popisném formátu, grafické doplnění by zvýšilo názornost. Co se týká textových pasáží, občas je opomenuta spisovná gramatika či terminologické překlepy a zásady. Samostatné přílohy mohly být v náhradní podobě připojeny k vlastnímu souboru bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121646