MATOUŠEK, P. Uložení diferenciálu Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Michal

Obsahem bakalářské práce je návrh uložení diferenciálu vozidla Formula Student. Práce má 44 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text a obsahuje všechny povinné části. Práci je třeba vytknout košaté vyjadřování, které nerozšiřuje faktický obsah práce. Student konzultoval práci průběžně během akademického roku, avšak nezapracoval všechny připomínky řešené během konzultací. Práce popisuje konstrukční návrh uložení diferenciálu ve vozidle Formula Student, kdy bylo třeba změnit používaný systém z důvodu přechodu z trubkového rámu na kompozitový monokok. Autor se rozhodl zachovat koncept napínání řetězu pomocí excentrických napínáků používaných v minulých letech. Samotný konstrukční návrh spočívá převážně v úpravě zástavby pro nový typ rámu. V části zabývající se pevnostním ověřením konstrukčního návrhu by bylo vhodné lépe popsat okrajové podmínky výpočtu, které autor zmiňuje pouze stručně. Práce splňuje všechny cíle zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šebela, Kamil

Bakalářská práce se zabývá hnacím ústrojím vozu Formule student. Autor v práci popisuje konstrukční řešení minulých generací a porovnává je s řešením konkurenčních týmů. Konstrukční část práce je věnována převážně uložení diferenciálu a motoru. Jsou zde popsány jednotlivé prvky sestavy a jejich funkce. Na konstrukci navazuje výpočtová část, kde je popsán výpočtový model, okrajové podmínky a vyhodnocení simulací. Výsledky jsou poté porovnány s řešením předchozí generace. Výsledky jsou předkládány smysluplně a práce je logicky členěná. Použitá stavba vět a odbíhání od tématu snižuje úroveň práce. Autor se v práci dopouští chyb při zaměňování točivého momentu motoru za kroutící moment. Vstupem pro výpočty jsou okrajové podmínky převzaté z předchozí generace bez podrobnějšího popisu a vyčíslení toku točivého momentu od klikového hřídele až na klec diferenciálu. V simulaci je použito velké množství kontaktů bez předchozí analýzy vlivu zvýšení náročnosti simulace na výsledky. Obdobně je uvedená výpočetní síť, která nedosahuje v kritických místech dostatečné hustoty. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124753