KRŠKA, J. Výroba hřídele parní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor zadané téma zpracoval s pečlivým přístupem a zájmem o věc. Pro upřesnění svých úvah využil možnosti několika odborných konzultací, které byly vstřícné a plně účinné, co se týče odbornosti. Tím je téma rozvrženo do přehledných kapitol, kdy zmíněná odborná stránka je velice dobrá. Navíc lze ocenit spolupráci včetně jejího časového organizování při výrobě vzorku součásti ve školní dílenské laboratoři. Konstrukční a technologická část tématu je tímto potvrzena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Předložená bakalářská práce pana Kršky je zpracována velice pečlivě a na vysoké úrovni a v mnoha ohledech převyšuje požadavky kladené na tento typ práce. Autor provedl na úvod kvalitní rešerši z oblasti výroby rotorů turbín, která vychází celkem ze 52 tištěných a elektronických zdrojů. Na rešeršní část navazuje návrh výroby zmenšené hřídele rotoru parní turbíny a samotná výroba, která byla realizována v dílně ÚST, včetně technicko-ekonomického zhodnocení. Všechny cíle práce byly splněny. Nemám k práci výhrady a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením A výborně. K práci mám dvě doplňující otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124774