VARHANÍKOVÁ, A. Aplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Jedná se o práci řešící návrh, rozbor a problematiku výroby modelu kotoučové spojky, která bude sloužit jako učební pomůcka pro studenty střední odborné školy. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku hřídelových spojek s podrobným popisem kotoučové spojky. Součástí teorie je rozbor aditivní technologie Rapid Prototyping (základní pojmy, nejvíce aplikované aditivní metody), včetně popisu nejpoužívanějších aditivních materiálů aplikovaných pro 3D tisk. V praktické části práce je proveden návrh a výpočet jednotlivých částí kotoučové spojky, vytvoření 3D modelu sestavy (počítačové modelování v parametrickém CAD programu Autodesk Inventor, kontrola výstupních dat) a jeho výroba pomocí 3D tiskárny uPrint, pracující na principu aditivní metody Fused Deposition Modeling. Poslední část práce je věnována povrchové úpravě dílů a celkovému sestavení modelu kotoučové spojky. Práce je ukončena celkovým zhodnocením výroby modelu kotoučové spojky. Studentka získávala potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích a na různých školních pracovištích. Získané informace maximálně zužitkovala v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci studentka čerpala z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupovala studentka správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že studentka splnila zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Varhaník, Matúš

Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, ktoré na seba logicky nadväzujú. V teoretickej časti autorka popisuje princípy a funkcie rôznych druhov hriadeľových spojok a rozoberá teóriu technológie 3D tlače. Teoretická časť je podložená informáciami z 39 citovaných zdrojov a je prehľadne spracovaná. Experimentálna časť má konštrukčne-technologický charakter, ktorý plynule prechádza od výpočtovej časti spojkového mechanizmu cez jeho dizajnovanie pomocou CAD systémov až po samotnú technológiu výroby pomocou 3D tlače. Autorka preukázala znalosti v oblasti používania RP technológii - príprava a spracovanie CAD dát vhodných pre 3D tlač technológiou FDM, samotná tlač a post-processing hotových dielov. Spracovanie záverečnej práce je na dobrej grafickej a štylistickej úrovni, autorka splnila stanovené ciele a preto doporučujem prácu k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124926