ŠTUBIANOVÁ, Z. Design invalidního vozíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu – A, a grafická úprava výkresů - A. Komplexně zpracovaný diplomový projekt, promyšlený funkčně, technicky i technologicky a materiálově do všech podstatných detailů. Osobně vysoce oceňuji práci posluchačky ve směru barevného členění celkové kompozice vozidla, která je tak velmi přehledná, tvarově kultivovaná a opticky odlehčená. Příjemný a hravý výraz designu je podtržen barevnými akcenty exponovaných ploch. Kladně hodnotím i profesní poctivost diplomantky, která dala v některých případech přednost realistickému a funkčnímu řešení před povrchním efektem vizuální atraktivity. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu invalidního vozíku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koudelková, Dagmar

Diplomantka ve své práci předkládá návrh vozíku pro hendikované osoby, který je inovativní jak tvarovým řešením připomínajícím některé plastové modely sedacího nábytku P. Starcka, tak využitím pro tento druh produktů nových materiálů. Vychází z podrobné rešerše, v níž zmiňuje i výrobky jediné české firmy, své řešení opírá o snahu vytvořit vozík jednoduchého tvaru a co nejkompaktnější, aby odpovídal současným estetickým nárokům, ale především potřebám hendikepovaných osob s paraplegií. Práce je logicky strukturována, napsána věcně a stylisticky dobře, autorka prokázala schopnost pracovat s odbornými zdroji a znalost problematiky, oceňuji elegantní formu produktu podpořenou využitím materiálů nové generace umožňujících odlišné tvarování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 125152