TÁSLER, J. Příprava a vlastnosti transparentních polykrystalických keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Maca, Karel

Diplomová práce Bc. Jana Táslera je zaměřena na přípravu transparentních polykrystalických keramických materiálů na bázi Al2O3, které byly dopovány a kodopovány prvky vzácných zemin (dysprosium a terbium) a přechodových kovů (chrom) pro získání fotoluminiscenčních vlastností. Práce doplnila spektrum dosud na ÚMVI a CEITEC zkoumaných materiálů, když v nedávné minulosti byly zkoumány Al2O3 keramiky dopované neodymem, erbiem, europiem a manganem. V teoretické části práce student vypracoval rozsáhlou rešerši z přípravy (tvarování a slinování) pokročilých keramických materiálů a prokázal velmi dobrou schopnost orientovat se ve vědecké literatuře a získané poznatky dobře interpretovat. Obzvláště si cením jeho samostatný přístup k vypracování fundované rešerše z oblasti optických a fotoluminescnčních vlastností keramických materiálů, která vyžadovala studium literatury z oblasti fyziky pevných látek. V experimentální části práce se student věnoval přípravě Al2O3 keramiky dopované dysprosiem a terbiem a také kodopované těmito prvky a zároveň chromem. K tomu použil techniky slip casting, beztlakého předslinutí do fáze uzavřené pórovitosti a následného izostatického lisování za horka (HIP). U připravených vzorků byla hodnocena mikrostruktura, optická propustnost a luminiscenční vlastnosti. Zde je potřeba vyzdvihnout a ocenit studentovu samostatnost při návrhu postupu experimentů, následné analýze a diskusi výsledků. Výsledky práce jsou zajímavé a doplňují a rozšiřují všeobecné znalosti o optických vlastnostech dopovaných Al2O3 keramik. Vzhledem k tomu, že v rámci práce byly získány některé pozoruhodné výsledky (např. optická transparence dysprosiem dopované (0,05at.%) keramiky dosáhla hodnoty 55%, což patří k dosud nejvyšším naměřeným hodnotám RIT luminiscenční Al2O3 keramiky při vlnové délce 632,8 nm), je předložená diplomová práce dobrým základem pro vědecky hodnotnou publikaci. Z výše uvedených důvodů hodnotím práci Bc. Jana Táslera známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pouchlý, Václav

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi Al2O3 dopovaného dysprosiem, terbiem a kodopovaná dysprosiem s chromem a terbiem s chromem. Součástí práce je analýza mikrostruktury připravených vzorků, analýza in-line propustnosti, excitačních spekter, absorpčních spekter a křivek vyhasínání. Práce obsahuje rozsáhlou rešerši, jejíž velká část obsahuje podrobnou teorii o optických vlastnostech keramik. Největší přínos práce je v rozsáhlé experimentální části, která obsahuje velice hodnotné výsledky v oblasti luminiscenčních keramických materiálů. Téměř u všech zkoumaných materiálů bylo dosaženo měřitelných optických a luminiscenčních vlastností, což u tohoto typu materiálu není vůbec jednoduché. V rámci experimentu se dokonce podařilo připravit luminiscenční materiál Al2O3 dopovaný 0,05 at% Dysprosia, který dosáhl in-line propustností 55 % (měřeno při vlnové délce 632 nm), což patří k doposud nejvyšším publikovaným hodnotám. Z hlediska všech náležitostí je práce napsaná velice dobře, s vhodným členěním kapitol, které na sebe logicky navazují. Stejně kvalitní je i grafická úprava práce. Použitá literatura obsahuje 64 cizojazyčných referencí. Bohužel, literatura obsahuje několik typografických chyb, jako je nesprávný formát, změna použitých fontů apod. V samotné práci se také příliš často opakuje sousloví „tato práce není zaměřena“, z čehož čtenář nabývá dojmu neucelené práce. Tyto chyby jsou však pouze malého charakteru a nijak nesnižují kvalitu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125280