ŽLEBEK, J. Aktivní chlazení automobilového světlometu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce je “Aktivní chlazení automobilového světlometu“, téma práce si navrhl sám na základě své spolupráce s firmou Hella. Text má 41 stran textu a jednu výkresovou přílohu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text a práce obsahuje všechny povinné části. Práce by si zasloužila věnovat větší pozornost na finální formátování a kompletaci použitých zkratek a symbolů. Student si téma práce sám domluvil ve firmě a zajistil si pro zpracování práce všechny podklady, ale kvůli letošní zdravotní situaci měl při zpracování práce horší přístup k firemním zdrojům, což se projevilo na práci. Student pracoval samostatně a práci pravidelně konzultovat. Student k práci využil řadu zdrojů, a to hlavně internetových. Téma práce velice aktuální a student ho zpracoval velmi odpovědně. Výsledky práce budou sloužit ve firmě k dalšímu rozpracování tématiky. Určitě, by bylo zajímavé na uvedené problematice pracovat, dále a to hlavně po experimentální stránce. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mauder, Tomáš

Bakalářská práce pana Jana Žlebka s názvem Aktivní chlazení automobilového světlometu, si klade za cíl vytvořit přehled současného stavu chlazení světelných zdrojů, analyzovat problém aktivního chlazení a navrhnout konstrukční řešení chlazení za pomoci Peltierova článku. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol plus úvod a závěr práce. Práce je poměrně zajímavá ale má velké množství grafických a stylistických chyb. Ty hlavní uvádím zde: 1. Obrázky v práci by měli být vloženy v odpovídající kvalitě. Např. obr. 2, 3, 7, 31 aj. vypadají opravdu špatně a některé údaje v nich jsou nečitelné. 2. Velice slabá je úroveň vkládání a práce s matematickými výrazy. Některé veličiny nejsou psané kurzívou, naopak je kurzíva často nesprávně použita u jednotek těchto veličin. Finální práce technického charakteru by měla splňovat v tomto ohledu daleko vyšší standardy. Co značí např. Q ve vztahu 2.2? Kdyby to měl být tepelný tok, čekal bych, že bude nad Q tečka, tak jak je uvedeno v tabulce symbolů. Dále v rovnicích nelze nahradit symbol násobení desetinou tečkou, jak je tomu např. v rovnici 2.1. Tento styl se někdy objevuje i u konstant kde jednou např. u Stefanovy-Boltzmannovy konstanty je použita opět desetinná tečka a na druhou stranu v tepelné roztažnosti na straně 20 symbol x. Právě nejednotnost ve značení je všudypřítomná v celé práci. 3. Popis tabulek zcela chybí v celém textu stejně jako odkazy na tyto tabulky. 4. U obrázků 22 – 26 není citace na zdroj, předpokládám, že je vyfotil autor práce. 5. Citování zdrojů je naprosto zmatečné a nejednotné. V textu se citace objevují jako poznámky pod čarou, v obrázcích zase klasicky v hranatých závorkách. V seznamu literatury potom navíc chybí všechny odkazy nad číslo [8]. V textu jich je ale uvedených více. Doporučuji autorovi seznámit se s citační normou ČSN ISO 690, podle které měl autor postupovat. Navíc většina odkazů je on-line, neověřených (neprošly žádným redakčním systémem), ve kterých se mohou nacházet chyby. Odkazovat se např. na poster Energetického ústavu jsem ještě neviděl v žádné závěrečné práci. Práce ze zadání se má věnovat studii chlazení na bázi aktivního chlazení pomocí Peltierových článků. Peltierův článek je popsán pouze v kapitole 3 a to na jedné stránce, včetně nekvalitního obrázku bez jakéhokoliv popisu. To je však pro čtenáře nedostatečné a je tak velice slabým místem závěrečné práce. Odkazy na literaturu jsou zde navíc špatně číslované a neodpovídají seznamu literatury. Rovněž např. podkapitola 1.2.2 je vzhledem k dalšímu využití v práci popsaná pouze jednou větou a zasloužil by si detailnější rozpracování advekce. Jediným pozitivem práce je kapitola 4, ve které autor popisuje svoji konstrukční práci včetně výkresové dokumentace. Výpočet návrhu chladiče je však pouze orientační, jde o dosazení do rovnice 2.2, kde je použit konstantní součinitel přestupu tepla, což je zřejmě nepoužitelné pro opravdové aplikace. V závěru práce autor rozebírá výhody i nevýhody navrženého řešení. Jak sám uvádí, bez cenové kalkulace však nelze zcela rozhodnout, jestli je takové řešení vhodné pro sériovou produkci či nikoliv. Přestože práce trpí většími i menšími nedostatky, její cíle byly do jisté míry splněny a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 124212