PIŇOS, O. Transport léčiv pomocí mikrobublin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student Ondřej Piňos se zabýval využitím mikrobublin v lékařské diagnostice a dopravě léčiv. Jde o perspektivní oblast cílené dopravy léčiv s velmi úzkou souvislostí s mechanikou tekutin, konkrétně kavitačními ději. Rešeršní část, ač není příliš obsáhlá, přináší ucelený přehled problematiky. Je patrné, že student bojoval s terminologií, kterou přebíral z anglicky psané literatury na pomezí mechaniky tekutin a lékařství a z tohoto pohledu se jednalo o poměrně obtížný úkol. V části zabývající se matematickým modelem je škoda, že rovnice pouze přebíral z literatury s tím, že v některých místech ztrácí fyzikální podstatu. Někde jsou rovnice formulovány chybně (např. 4.17). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tancjurová, Jana

Bakalářská práce se zabývá transportem léčiv pomocí mikrobublin. V rešeršní části autor čerpá z velkého množství odborných článků z oblasti biologie a medicíny. V práci se tak vyskytuje značné množství informací specifických pro dané obory, které postrádají širší kontext. Struktura některých kapitol je nelogická. Kapitola o kavitaci se samotnou kavitací zabývá okrajově, autor zde definuje mechanický index a zabývá se mikroprouděním, tato témata jsou však následně znovu popsána v samostatných kapitolách. Autor se také v textu neodkazuje na obrázky, které jsou řazeny až na konci každé z kapitol, což činí text nepřehledným. Druhá část práce se věnuje matematickému popisu chování mikrobublin. Většina rovnic obsahuje chyby nebo překlepy, stejně tak nejsou korektní některá odvození (např. rovnice (4.4) neplyne z předchozích vztahů, pro vztah (4.9) není předpoklad izotermického děje nutný, ...). Zásadním nedostatkem je zde chybný tvar Rayleighovy–Plessetovy rovnice. V práci dále chybí vztah pro akustický tlak, který je použit v přiloženém skriptu. Závěrečná kapitola shrnující výsledky simulací je příliš stručná. Bylo by vhodné zde uvést např. podmínky kolapsu reálných mikrobublin a výsledky simulací podpořit graficky. Po stránce formální lze práci vytknout velké množství pravopisných chyb (zejména chybějící interpunkce), typografických chyb a překlepů. Obrázky obsahují anglické popisky a často u nich chybí zdroj. Některé odborné pojmy jsou doslovným překladem z anglické literatury. Práce obsahuje mnoho nejasných i nesprávných tvrzení. Protože se však jedná o náročné téma, i přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 125079