VAVERKA, J. Vlastnosti a aplikace ferokapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbavitel, Jan

Téma bakalářské práce má výrazný mezioborový charakter, který kombinuje mj. poznatky z oblasti hydromechaniky, magnetismu, chemie a medicíny. Ferokapaliny zatím nebyly zdaleka tak podrobně popsány, jako kapaliny magnetoreologické. Jejich výzkum je stále velmi aktuální a ucelených informačních pramenů není mnoho. Autor proto v rámci rešerše musel čerpat z řady zahraničních publikací a spojovat do souvislostí množství poznatků, jejichž hloubka přesahuje běžnou úroveň bakalářského studia. Hlavní část práce tak tvoří rozsáhlá rešeršní studie problematiky, která detailně popisuje vlastnosti ferokapalin a netriviální principy, které souvisí s reakcí nanočástic v magnetickém poli. Dále je pozornost věnována podrobnostem jejich výroby a možnostem využití v technických či medicínských aplikacích. Na rešeršní část navazuje popis a vyhodnocení vlastního experimentu. Příprava měření povrchového napětí vzorků ferokapalin byla časově poměrně náročná a vyžadovala řešení několika problémů, které se u běžných kapalin nevyskytují. Experimentu se autor zhostil se zaujetím a pečlivostí, která se pozitivně promítla do kvality získaných dat. Autor po celou dobu tvorby práce postupoval samostatně a velmi aktivně, s dostatečnou časovou rezervou. Práce splňuje všechny cíle zadání a má rozhodně kvalitní úroveň. Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šedivý, Dominik

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V první části autor přehledně a obsáhle uvedl charakteristiku, vlastnosti, výrobu a možnosti praktické aplikace ferokapalin. V experimentální části bylo provedeno měření a vyhodnocení povrchového napětí u dvou ferokapalin. Autor se zdatně zhostil nelehkého úkolu, protože ferokapaliny se nacházejí ve stínu známějších magnetoreologických kapalin, a vytvořil přehlednou a souhrnnou práci o ferokapalinách. V práci se ale vyskytují i drobné chyby (např. zarovnání rovnic, nižší kvalita grafů atd.). I přes výše zmíněné nedostatky se jedná o povedenou bakalářskou práci. Cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127441