BARNETOVÁ, J. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

K obhajobě připojuji následující otázku: Jaký vliv na očekávanou rentabilitu aktiv by měla změna předpokladu ohledně tvorby rezerv v plánovaném období, konkrétně jejich nenavyšování?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Stanovení cílů pro plánované období, bez specifikování strategie jejich dosažení má poměrně omezený přínos. V práci si navíc volba cílů pro plánové období si protiřečí s předpoklady na kterých je plán vystavěn - například uvažuje se s výrazným navyšováním rezerv, přičemž cílem je zvýšit ukazatele rentability a stabilizovat zadluženost.
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Finanční plán je sestaven ve starším formátu výkazu, než ve kterém jsou sestaveny výkazy za minulost.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pomikálek, Aleš

Jedná se o velmi kvalitní diplomovou práci, která se finanční situaci a plánu věnuje opravdu do hloubky včetně srovnání s konkurencí. Jsem rád, že se studentka ve svojí práce nesnaží popsat stejnou situaci pomocí velkého množství modelů, ale vybere si vhodný model a následně se zabývá podstatou. Jedinou věc, kterou mohu vytknout je několik drobných formálních chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119889