NEJDLOVÁ, A. Štíhlé řízení výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Autorka závěrečná práce „Štíhlé řízení výrobního systému“ předkládá uvážlivě a kvalitně rozpracované návrhy na efektivní způsob zlepšování výrobních procesů vybrané části výrobního systému založené na principu štíhlého (LEAN) řízení. Soustředěnost a zájem autorky o zvolenou oblast řešení DP se odráží v každé části závěrečné práce (tj. přesné vymezení cíle, analýza současného stavu, vlastní návrhy řešení, vč. nezbytného ekonomického hodnocení). Autorce DP se podařilo odkrýt více nedostatků současného stavu, než-li povolovalo zaměření a rozsah závěrečné práce, a proto s pochopením je nutné vnímat skutečnost, že výsledky provedených analýz souvisejících s ergonomií nemohly být do striktně vymezeného rozsahu závěrečné práce zahrnuty. Na druhou stranu lze očekávat, že potenciál výsledků provedených analýz bude využit a přinese podniku další důležitou inspiraci pro pokračování v započatém procesu zlepšování výrobního systému. Otázky k obhajobě: Na základě jakých kritérií a proč byla vybrána výrobní jednotka Beta, linka montáže produktu Aperio E100 (str. 37, kap. 3.2)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Srozumitelnost a jednoznačnost hlavního cíle diplomové práce (DP) je podpořena rozpracováním do jednotlivých dílčích cílů DP. Autorka zasadila předložené návrhy do reálných podmínek společnosti (viz. Kap. 4.1.1 Uplatněné principy), přičemž předložené variantní řešení nového layoutu potvrzuje naplnění hlavních cílů závěrečné práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolená kombinace metod (tzn. procesní analýza, spaghetti diagram, analýza taktu linky), obsahuje tradiční přístup ke štíhlému (LEAN) řízení výrobního systému. Drobná nedůslednost u zvoleného způsobu vymezení atributů výrobního systému (výrobní jednotka Beta) a stejně tak úroveň detailnosti záznamů prováděných měření neovlivňují výsledky provedených analýz.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka DP na základě provedených analýz (viz kap. 3.3 až 3.5) identifikuje hlavní problémové oblasti ve společnosti, pro které formuluje klíčové oblasti eliminace zjištěných nedostatků výrobní jednotky Beta (resp. linka montáže produktu Aperio E100) ve společnosti. Schopnosti autorky interpretace výsledků a vyvozování cílů jsou na nadstandardní úrovni a obsahují nezbytné atributy systematického přístupu založených na principech průmyslového inženýrství.
Praktická využitelnost výsledků A Návrh změny layoutu (viz kap. 4.1) je připraven variantním způsobem (varianta A/B), přičemž autorka neopomněla zasadit předložené způsoby řešení do reálných podmínek společnosti (viz. Kap. 4.1.1 Uplatněné principy). Naopak méně obvyklým způsobem autorka přistupuje k otázce hodnocení jednotlivých variant layoutu. Celkově je vzhledem ke způsobu zpracování a koncepci návrhů využitelnost výsledků DP neobvykle vysoká.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Zpracování DP je nadstandardní, s velkým množstvím obrazové dokumentace (25 obrázků, 4 grafy a 23 souhrnných záznamů ve formě tabulek), přičemž stejně vysoká je i formální či stylistická úroveň zpracování DP. Použitá terminologie, stejně jako i celková odborná jazyková úroveň DP je taktéž na nadstandardní úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka při tvorbě závěrečné práce využila celkem 16 informačních zdrojů, avšak až na výjimku, se jedná výhradně o informační zdroje z českého prostředí. I přes dílčí nepřesnosti při práci s informačními zdroji, se použití odpovídajících citačních norem nachází na standardní úrovni vysokoškolské kvalifikační práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dlabač,, Jaroslav

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, použitá metodika byla zvolena s ohledem na definované cíle správně. Formální úroveň práce je vyhovující, jednotlivé celky vhodně navazují. Praktický přínos práce vnímám především v navržené nového optimalizovaného stavu v oblasti balancování operací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124134