ONDRÁČKOVÁ, S. Zhodnocení a návrh optimalizace personální situace ve vybrané firmě se zaměřením na motivaci pracovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Špíšek, Jiří

Lze konstatovat, že autorka se v diplomové práci se zadaným úkolem vyrovnala v dostatečném rozsahu a to jak v části teoretické a literární, tak i v části analytické. Analýza stavu byla provedena v rozsahu úměrném zaměření práce a požadavkům na její výstupy. Autorkou zvolený přístup k řešení tématu odpovídá standardnímu postupu – analýza – vymezení problému – návrh řešení. Pro řešení zadaného problému je možno uvedený postup považovat za optimální. Domnívám se, že cíle diplomové práce bylo dosaženo, práce splňuje své zadání i příslušné pokyny pro její vypracování. Autorka vypracováním této diplomové práce prokázala schopnost samostatné práce na požadované odborné úrovni. Diplomová práce je zpracována systematicky a vyznačuje se dobrou textovou i grafickou úpravou, a to jak u psaného textu, tak i u vložených tabulek a grafů, které jsou zpracovány s dodatečnou přehledností. Také celkové členění práce do jednotlivých kapitol je logické a přehledné, práce obsahuje v potřebném rozsahu odkazy na příslušnou literaturu. Z hlediska praktické využitelnosti výsledků diplomové práce, je návrh plně využitelný a měl by do budoucna přispět k optimalizaci personální situace ve vybrané firmě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125004