FLÍDR, J. Studie logistické koncepce ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je charakteristická reálným přístupem k řešení konkrétnch problémů výrobního procesu v reálných podmínkách podnikání. Dobře jsou navrženy nové přístupy pro "Štíhlou výrobu" a odstranění nejakosti řízení produkce. Při obhajobě by bylo vhodné zdůraznit rozšíření zavedení přístupu kanban do dodavatelských řetězců v současných podmínkách realizace v environmentu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní i dílčí cíle byly v celém rozsahu naplněny. Byla zpracována důležitá oblast výrobní logistiky z pohledu zavedení přístupu kanban do současného výrobního layoutu vybrané části výrobního portfolia.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Teoretická část práce vykazuje znalost práce s přístupy řízení výrobního procesu v reálných podmínkách času vzhledem k zákazníkům i následného materiálového toku. Správně jsou popsány materiálové toky v podmínkách současného layoutu i vhodně zakonponován návrh zavedení přístupu kanban pro řízení tahem.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Návrh reálného zavedení řízení výrobních toků kanbanem odpovídá současného využití informačních a komunikačních technologii.Vhodným způsobem projekt předkládá i možná rizika zavedení, alespoň v nejbližším reálném čase.
Praktická využitelnost výsledků B Předložené podmínky realizace v reálném čase podtrhují spolupráci ve výrobním prostředí,. Zdůrazňuje podmínky realizace a možná rizika po zavedení do každodenní praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti vhodným způsobem doplňuje i osnova práce a postup od teoretického přístupu k praktickému použití ve výrobním procesu. Jazyková úroveň i odborná terminologie vykazují znalost přístupu v dané oblasti manažérské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce jako projekt je zpracována na základě uvedených literárních zdrojů a získaných znalosti magisterského studia. Ctí zákon o citacích a ochraně duševního vlstnictví.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimeček, Jan

Diplomová práce je uspořádána logicky a hlavní i dílčí cíle byly naplněny. Teoretická část je správně zpracována s ohledem na řešený problém a bylo použito mnoho informačních zdrojů. Pan Flídr se v Daikinu práci se sklady věnuje denně a jeho zkušenosti správně zúročil v praktické části, kde navrhuje reálné, konkrétní a srozumitelné řešení implementace Kanban systému. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125086