WEBEROVÁ, D. Pojistná ochrana podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Diplomovou práci zaměřenou na pojistnou ochranu podnikatelského subjektu zpracovávala autorka samostatně, s průběžným konzultováním dílčích výsledků. Práce je přehledně strukturovaná, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Nejdříve je pozornost věnována problematice rizika (přístupy, klasifikace, analýza rizika, způsoby snížení rizik, resp. jejich dopadu atd.) a posléze pojištění. Základním předpokladem pro splnění cíle byla analýza rizik, a to ve spolupráci s podnikatelským subjektem. S výsledky a závěry práce mohu souhlasit, návrh pojistné ochrany konkrétního podnikatelského subjektu je realizovatelný. Otázka k obhajobě: Popište blíže zákonné pojištění, které se v České republice používá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pikolon, Martin

Cíle práce byly perfektně formulovány a interpretovány do konečného výsledku. Analýza jednotlivých rizik podnikatelského subjektu byla srozumitelně popsána.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125409