VLACH, D. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. V práci jsou použity relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Diplomant velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná opatření pro zvýšení úrovně spokojenosti jsou logicky a přehledně zpracována. Návrhová část obsahuje časové hledisko, finanční rámec, personální zajištění a analýzu rizik, což umožňuje snadnější implementaci navrhovaných opatření do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na požadované úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka k obhajobě: Který z uvedených návrhů na zvýšení spokojenosti považujete za nejdůležitější?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedláček, David

Záměr autora o navržení opatření vedoucích ke zvýšení spokojenosti zákazníků ve zkoumané prodejně Globus Brno byl v návrhové části realizován vč. vyčíslení finančních nákladů a časového rámce, cíl práce byl splněn. Práce byla logicky provázaná, v úvodní teoretické části byl čtenář seznámen se základními pojmy marketingu, v analytické části obecné pojmy následně zasazeny do prostředí konkrétního podniku. Práce s informačními zdroji je na odpovídající úrovni, vlastní navržený dotazník a jeho následné hodnocení bylo na vysoké úrovni. V návrhové části se autor zaměřil také na kritickou analýzu navrhovaných opatření, což kvituji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125601