KELČA, M. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

V praktické části práce je SWOT analýza vhodně uvedena až po předchozích analýzách (analýzy vnějšího prostředí a finanční analýza), zatímco v teroretické části je pořadí jiné. Autor ovšem měl použít i analýzu vnitřního prostředí (např. "7S"). Největší pozornost je pochopitelně věnována finanční analýze, jejíž výsledky jsou hlavním východiskem pro návrhovou část. V některých případech však autor při interpretaci výsledků zůstává jen u popisu výsledků na úkor příčin. V návrhové části autor doporučuje opatření ke zlepšení stávající situace, u některých propočítává i jejich dopad (faktoring), u některých jen uvádí přibližné náklady (SEO). V rámci rozpravy se autor může vyjádřit k tomu, zda a v jaké míře ovlivnila pandemie Covid-19 současou situaci podniku i odvětví.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Andrlík,, Břetislav

Byla provedena analýza vnějšího prostředí (SLEPT, Porter), ale ne vnitřního prostředí, pouze samotná finanční analýza. SWOT analýza zařazena správně po FA, ale až v praktické části, v literární rešerši toto pořadí není dodrženo. V návrhové části autor doporučuje opatření, která se většinou týkají pohledávek, ovšem to není největší problém, protože doba obratu pohledávek je velmi nízká a nízkou likviditu to řeší jen zčásti. Dle mého názoru je smysluplnější otázka SEO, jejíž řešení by mohlo získat více zákazníků a zvýšit tržby, zde je ovšem potřeba důlkladněji zpracovaný návrh.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 125660