BABÁKOVÁ, A. Návrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti tanečního umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v podobě návrhu rozvoje vybrané společnosti zpracovaná na dobré úrovni. Otázka č. 1: Zvažovala jste riziko přílivu druhé vlny pandemie na podzim roku 2020? Ovlivnilo by to průběh akcí, který navrhujete?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Výsledky analýz podporují návrhy rozvoje společnosti ve vybraných oblastech. Autorka v práci dodržuje a splňuje nastavené cíle v souladu s teoretickou, analytickou a návrhovou části práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka práce používá jak standardní analytické metody sběru sekundárních dat pro posouzení podnikatelského prostředí, tak i primární sběr dat prostřednictvím kvantitativního výzkumu u stávajících zákazníků. V práci jsou dodrženy postupy řešení a metody, které jsou stanoveny jak v cíli, tak návazně popsány v teoretické části a uplatněny v části praktické.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na velmi dobré úrovni. Klíčová zjištění z provedených analýz jsou zaneseny do přehledných tabulek a následně podrobeny další analýze dle zvolené metodiky.
Praktická využitelnost výsledků C Práce je v praxi reálně použitelná a může sloužit jako podklad pro implementaci zlepšení a změn v souladu se strategií podniku. Relativně dobře zpracované jsou návrhy pro řešení současné situace covid-19 formou kompenzačního programu a cenového zvýhodnění (ačkoliv vliv cenového zvýhodnění na náklady nebo přínosy není v návrhové části zcela patrný). Do budoucna by se návrhy neměli upínat pouze na loajalitu stálých zákazníků, protože druhá vlna nastupující pandemie na podzim může tuto věrnost podrobit zkoušce, kde takhle nastavená kompenzace nebude stačit. Pokud se nezefektivní organizační a komunikační schopnosti lektorů a vedení, může to být pro firmu katastrofální (i v případě přímého oslovování dětí ze škol).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Práce splňuje formální náležitosti dané směrnicí. Studentka v práci používá adekvátní terminologii na velmi dobré úrovni. Odborná jazyková úroveň odpovídá zvolené problematice. Nedostatky se objevují v gramatických chybách (str. 41, "Tabulka 3Stručný ", str. 42 "dlouhodobou strategie", str. 50 "od počtů hodin za týdne", "Z Tabulka 5" apod.) a u grafů v rámci vlastního šetření figurují spíše otázky v dotazníku než popisy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků dat z provedení vlastního primárního výzkumu.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy potenciálních směrů dalšího rozvoje taneční školy NO FEET. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy rozvoje tanečního studia, které jsou velmi dobře využitelné a jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí taneční školy autorkou. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody, včetně marketingového průzkumu mezi stálými zákazníky tanečního studia.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry. V práci využívá přehledná shrnutí jednotlivých analýz.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce jsou prakticky využitelné v tanečním studiu a nabízí tři možné návrhy rozvoje, které jsou detailně rozepsány.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni. V práci jsou místy překlepy/chyby (např. str. 138 "Třetí část...byl zaměřen...") a autorka často neodkazuje v textu na konkrétní tabulky.
Práce s informačními zdroji B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125747